God och nära vård

Storsthlm har genomfört förstudie för att få en bild av kommunernas behov av regional samordning i omställningen till en god och nära vård. Vi samordnar även statliga stimulansmedel inom nära vård, som kommunerna har kunnat inhämta under 2022.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och staten har träffat en överenskommelse om att utveckla vården under 2022. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan.  

Hälso- och sjukvården behöver komma närmare patienten och brukaren, där primärvården ska vara navet i vården och omsorgen samt samspela med både sjukhusvård, tandvård, kommunal hälso- och sjukvård samt med socialtjänsten. God och nära vård är inte en ny organisationsnivå eller en ny benämning på dagens primärvård, utan snarare ett arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.

Inriktningen har sin bakgrund i den nationella utredningen om nära vård. Utredningen utgörs av tre delrapporter, ett slutbetänkande och ett tillägg:

Storsthlms roll

Storsthlm är ett stöd till kommunerna i samordning i arbetet med omställning till en god och nära vård. Under våren har även Storsthlm genomfört en förstudie för att kartlägga kommunerna i länets arbete kring omställningen av god och nära vård, vad de behöver utveckla vidare samt vad de ser för behov av att samordna sig regionalt för att klara av omställningen. 

Stimulansmedel till kommunerna

Överenskommelsen mellan SKR och staten omfattar totalt 6 373 miljoner kronor. Av dessa tilldelas cirka 146 miljoner kronor till kommunerna i Stockholms län via den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS) av dessa fördelas cirka 142 miljoner kronor vidare till kommunerna för lokala aktiviteter utifrån satsningens områden. 

Stimulansmedlen till kommunerna är enligt överenskommelsen fördelade inom tre olika områden:

  1. Nära vård – omställningsarbete
  2. Goda förutsättningar för vårdens medarbetare
  3. Vidareutbildning för sjuksköterskor

Förstudie om kommunernas behov av regional samordning

Storsthlm genomförde under våren 2021 en förstudie kring God och nära vård för att identifiera kommunernas behov av att samordna sig regionalt i omställningsarbetet till en mer nära vård. Den presenterades för styrelse, arbetsutskott, strategiskt nätverk för socialtjänst samt styrgrupp för RSS under hösten 2021. Grunden till förstudien kommer från överenskommelsen God och nära vård samt de stora förändringsbehov som kommuner och regioner står inför. Uppdraget att genomföra en förstudie kommer från styrgruppen för utvecklingsarbetet kring regionala samverkans- och stödstrukturer, RSS, och Storsthlms strategiska nätverk för socialtjänsten.

Personalbild Birgitta Fagervall
Birgitta Fagervall Yttling

Projektledare

Visa cookie-information