261015 Stockholm1 Svart

Strategiska nätverk, forum och arbetsgrupper

För att hitta former för samverkan som alla kommuner kan ställa sig bakom är det viktigt att fånga in så många perspektiv som möjligt i förberedelsefasen. Därför arbetar Storsthlm med en modell som växlar mellan formella och informella grupperingar, både politisk och tjänstepersonsnivå. På den här sidan hittar du de samarbetsforum som finns för tjänstepersoner.

Kommundirektörsgruppen

Diskuterar aktuella frågor för kommunerna och förankrar de frågor som Storsthlm arbetar med samt stödjer förbundsdirektören i beredningen av ärenden till styrelsen. Beslutar om vilka strategiska nätverk som ska finnas.

Strategiska nätverk

Det finns åtta strategiska nätverk som arbetar med aktuella samverkansfrågor samt skapar förankring och dialog i beslutade uppdrag.

Tjänstestyrgrupper

Utses vid behov av styrelse eller de strategiska nätverken för att bereda frågor inom ett specifikt område.

Arbetsgrupper

Det finns ett antal arbetsgrupper som formas på uppdrag av styrelse eller strategiska nätverk för att föra samverkan framåt. 

Representation i övriga forum

Representanter från kommunerna eller från Storsthlm som representerar länet i nationella eller regionala forum.

Visa cookie-information