Arbetsgrupper inom Storsthlm

Det finns ett antal arbetsgrupper på tjänstemannanivå som formas på uppdrag av styrelse eller strategiska nätverk för att föra samverkan framåt.

Arbetsgrupper inom Storsthlm:

Referensgrupp fristående huvudmän

De fristående gymnasieskolorna är en viktig och stor del av gymnasieregionens utbud. För att samverka med dessa finns en referensgrupp bestående av representanter från de fristående gymnasieskolorna.

Regionala programråd

De regionala programråden är kopplade till länets yrkesinriktade utbildningar på gymnasial nivå och samverkar mellan de nationella programråden (som Skolverket ansvarar för) och de lokala programråden som finns ute på gymnasieskolornas yrkesprogram.

Socialtjänstens digitalisering

Strategiskt nätverk Socialtjänst utser, från sina respektive förvaltningar, personer med digitaliseringsuppdrag. Gruppens uppdrag är att gemensamt uppnå de länsgemensamma uppdrag från Storsthlms verksamhetsplan som rör detta område.

Samrådsgrupper

Det finns fem samrådsgrupper för samverkan på länsövergripande nivå mellan kommunerna och Region Stockholm inom områdena Barn och ungas hälsa, Digitalisering, Hälsa för personer med funktionsnedsättning, Psykisk ohälsa och beroende och Äldres hälsa.

VIS processledning

VIS processledning bereder ärenden till VIS politisk styrgrupp och tjänstestyrgrupp. VIS processledning samordnar uppdrag och uppföljning av den länsövergripande samverkan inom hälsa, vård och omsorg.

Visa cookie-information