Politiska styrgrupper

En politisk styrgrupp utses av Storsthlms styrelse som också formulerar uppdraget. Styrgruppen initierar och leder den politiska dialogen i syfte att förankra och möjliggöra regionala överenskommelser och vägleder kansliets arbete inom uppdraget. Styrgruppen företräder i förekommande fall kommunerna relativt externa aktörer såsom statliga organ, Region Stockholm med flera.

Politiska styrgrupper inom Storsthlm:

Gymnasieregion

Storsthlm leder sedan många år gymnasieregionsarbetet och ansvarar också för den gemensamma gymnasieantagningen i Stockholms län som samordnar genomförandet av antagningsprocessen till gymnasieskolan.

Vård i samverkan (VIS)

Den politiska styrgruppen Vård i samverkan (VIS) är ett forum för samverkan och beredning i frågor inom hälsa, vård och omsorg. Storsthlms styrelse och regionstyrelsen utser vardera representanter till VIS.

Digitalisering

Den politiska styrgruppen för digitalisering analyserar hur fungerande och säkra informationsflöden över organisationsgränser kan skapas.  Den utgör en samlad röst som tydliggör länets kommuners del i den nationella strukturen.   

 

Infrastruktur

Den politiska styrgruppen för infrastruktur ska verka för samsyn mellan kommunerna och bidra till ett gemensamt påverkansarbete. Det ska präglas av en stärkt dialog och utvecklat samarbete med andra parter och näringslivet.

Visa cookie-information