12959444 Nasbydal@0,75X Svart

Infrastruktur

Vatten- och avloppssystem, energiförsörjning, ren miljö, avfallshantering och bostäder är förutsättning för Stockholmsregionens utveckling. Vi har en lång tradition av att skapa samverkan och bidra till kommunal verksamhetsutveckling inom dessa områden.

Vi jobbar med infrastruktur i dessa forum

Arbetet med infrastruktur bedrivs i flera forum. I det strategiska nätverket arbetar man med aktuella samverkansfrågor genom förankring och dialog. 

Strategiskt nätverk för samhällsbyggnad

Inom det strategiska nätverket för samhällsbyggnad samarbetar kommunerna kring frågor om bostäder och transportinfrastruktur. Här möts kommunernas samhällsbyggnadscheferna regelbundet för att diskutera aktuella utmaningar och dela erfarenheter.

Regional miljömålsdialog

Miljömålsarbetet i Stockholms län drivs inom ramen för den så kallade miljö- och samhällsbyggnadsdialogen.

Miljösamverkan Stockholms län

Miljösamverkan syftar till att effektivisera miljökontorens tillsynsarbete och öka samsynen bland kommunerna.

Bullernätverk

Bullernätverket arbetar med att öka den regionala kompetensen inom bullerområdet och skapa förutsättningar att nå miljömålen för buller.

Regional el- & vattenförsörjning

Här samverkar länets kommuner och VA-organisationer kring vatten- och avloppsfrågor.

Energikontoret och EKR

Det operativa arbetet som bedrivs inom Energikontoret leds av en styrgrupp utsedd av Storsthlms styrelse. Ledamöterna består i dagsläget av representanter från fem av länets kommuner samt en representant från Storsthlm. Styrgruppen har även ansvar för att leda det operativa arbetet inom samverkan för den kommunala Energi-och klimatrådgivningen.

Visa cookie-information