Strategiska nätverk inom Storsthlm

De strategiska nätverken är navet i Storsthlms samverkansprocesser. Här diskuteras och förankras de gemensamma uppdrag som finns inom ramen för Storsthlm. Här samlas och stärks den kommunala rösten i relation till regionala och nationella aktörer.

Strategiska nätverk inom Storsthlm:

Kommundirektörsgruppen

Diskuterar aktuella frågor för kommunerna och förankrar de frågor som Storsthlm arbetar med samt stödjer förbundsdirektören i beredningen av ärenden till styrelsen. Beslutar om vilka strategiska nätverk som ska finnas.

Strategiskt nätverk för utbildning

Stärker regional samverkan inom utbildningsområdet och förankrar beslutade uppdrag. Här möts länets utbildningsdirektörer för att diskutera aktuella frågor och dela erfarenheter.

Strategiskt nätverk för socialtjänst

Här möts länets socialtjänstdirektörer för att utbyta erfarenheter i viktiga utvecklingsfrågor inom socialtjänsten och samordnar sina överenskommelser, ofta i samverkan med hälso- och sjukvården.  

Strategiskt nätverk för samhällsbyggnad

Samverkar kring bostäder, infrastruktur, miljö, vattenförsörjning och energi. Här möts länets samhällsbyggnadsdirektörer för att diskutera aktuella frågor och dela erfarenheter.

Strategiskt nätverk för arbetsmarknad & tillväxt

Främjar samverkan med kommunerna och regionala aktörer i syfte att korta vägen till egen försörjning för personer utanför arbetsmarknaden. Här möts de högsta ansvariga cheferna inom området för att diskutera aktuella frågor och dela erfarenheter.

Strategiskt nätverk för digitalisering

Följer och driver relevanta frågor gemensamt på regional och nationell nivå för att öka digitaliseringens nytta i respektive kommun. Här möts länets digitaliseringsdirektörer för att diskutera aktuella frågor och dela erfarenheter.

Strategiskt nätverk för kommunal ekonomi

Bygger regional kunskap om länets ekonomiska förutsättningar samt analyserar finansiella effekter för medlemskommunerna. Här möts länets ekonomidirektörer för att diskutera aktuella frågor och dela erfarenheter.

Strategiskt nätverk för kommunal HR

Här möts länets HR-direktörer för att utbyta erfarenheter och hittar samordningsmöjligheter kring rekrytering, kompetensutveckling och kompetensförsörjning. 

Visa cookie-information