Stockholmsregionen är en kunskapsintensiv arbetsmarknad och efterfrågan på arbetskraft med eftergymnasial utbildning ökar markant inom regionen. Demografi, generationsväxlingar och den snabba kunskapsutvecklingen förutsätter verksamhets- och kompetensutveckling så att kommunerna kan behålla och öka kvaliteten inom välfärdssektorns verksamheter.

Vi verkar för att stat och kommun utvecklar samverkan på strategisk nivå. Ett regionalt perspektiv på kompetensförsörjning och kompetensutveckling skapar förutsättningar för gemensamma krav gentemot utbildningsdepartementet och lärosäten. Syftet är att behålla och öka kvaliteten inom de utbildningsverksamheter som kommunerna erbjuder medborgarna.

Faktorer som påverkar

Faktorer som påverkar tillgången till kompetens är demografi, generationsväxlingar och den snabba kunskapsutvecklingen.

Enligt SCB beräknas efterfrågan på arbetskraft med eftergymnasial utbildning öka inom samtliga områden fram till 2035. Skolverkets senaste prognos visar att det nationellt väntas saknas 12 000 behöriga lärare och förskolelärare fram till 2033. Lärarbristen är som störst de närmaste åren fram till 2025. Störst väntas bristen bli på yrkeslärare inom gymnasieskolan och ämneslärare inom grundskolans årskurs 7-9. Endast 28 procent av förskolepersonalen i Stockholms län har förskollärarexamen från högskola, vilket är betydligt sämre än på nationell nivå.

Utbildningsdepartementet fördelar resurser till lärosätena utifrån nationella behov av olika utbildningar redovisat på lärosätesnivå. Lärosätena förväntas i samverkan med det omgivande samhället att omfördela utbildningsplatser baserat på regionens behov av kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Samarbete inom skolan  

Inom skolans område finns sedan många år ett etablerat samarbete kring lärarutbildningen mellan skolhuvudmän och lärosäten, framför allt kring den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen VFU.

Vi har i uppdrag att bidra till att samarbetet vidareutvecklas och att vi har en lärarutbildning av högsta kvalitet som bidrar till att Stockholmsregionen är en attraktiv region att utbilda sig och arbeta i.

Arbetet med högskole- och forskningsfrågor inom utbildning styrs och följs upp i flera av  Storsthlms nätverk och forum.

"Lärarutbildning i samverkan" - samverkan är reglerad i en överenskommelse mellan de sju lärosäten i länet som har lärarutbildning, länets 26 kommuner och Storsthlm.

Stockholms Universitet har överenskommelser om samverkan med några kommuner i länet och Storsthlm kring verksamhetsförlagda fältstudier (VFF) för studerande specialpedagoger och speciallärare.

Regionalt utvecklingsnätverk Sthlm (RUN) - samverkan mellan kommuner och lärosäten gällande insatser inom kompetensförsörjning och kompetensutveckling för förskollärare/lärare.

Andra samverkansavtal

Södertörns högskola driver Centrum för professionsutveckling (CPU) i samarbete med några kommuner. Läs mer på Södertörns webbplats om VFU för lärarstudenter.

Stockholms Universitet utvecklar så kallade VFU-kluster i samarbete med flera kommuner. Läs mer på Stockholms Universitets webbplats.

Lärarutbildning i samverkan

Samverkan är reglerad i en överenskommelse mellan de sju lärosäten i länet som har lärarutbildning, länets 26 kommuner och Storsthlm.

Styrgrupper för lärarutbildning i samverkan

Det finns två styrgrupper för lärarutbildning i samverkan, den ena består av både lärosäten och kommuner. Den andra består enbart av kommuner.

Referensgrupp för VFU-samordnare

Kommunerna har utsett en referensgrupp av VFU-samordnare.

Övriga samverkansöverenskommelser

Läs mer
Personalbild David Norman
David Norman

Processledare

Visa cookie-information