I dagens arbetsliv är utbildning grunden för att man ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Vuxenutbildningen ger människor verktygen som krävs för att ta sig in på en konkurrensutsatt arbetsmarknad i en ständigt växande region. För att öka vuxenutbildningens roll kring kompetensförsörjning och integration utvecklar vi kommunernas samarbete kring yrkesvux och annan vuxenutbildning. 

En gemensam arbetsmarknad

Ett stort antal av länets vuxna medborgare bor i en kommun och arbetar i en annan. Kommungränsernas betydelse minskar och Stockholmsregionen ses alltmer som en helhet. 

Vuxenutbildningen har flera olika funktioner och har en viktig roll för sysselsättningen och tillväxten i regionen. Vuxenutbildningen är också ett av kommunernas viktigaste integrationsverktyg. 

Genom att samverka kring vuxenutbildningen skapar kommunerna tillsammans bättre förutsättningar för individen att kunna välja på ett brett utbud av utbildningar. Samverkan ger också möjlighet att höja kvaliteten på utbildningarna och kunna planera för ett utbud anpassat efter arbetsmarknadens behov. Ytterligare en vinst med vår samverkan är att åstadkomma en mer kostnadseffektiv organisation genom att utnyttja resurserna bättre.

Samverkansarbetet sker i den kommunala länsrektorsgruppen för vuxenutbildning. Den består av kommunernas huvudmannarektorer och träffas sex gånger per år. När det behövs skapas även undergrupper med representanter från de olika delregionala kommunsamarbetena, så kallade vuxkluster, som kan fördjupa sig och arbeta med frågor inom specifika områden

Storsthlm och länsrektorsgruppen arbetar bland annat med diskussioner kring implementering av nya lagar och regler, elevnöjdhetsenkäten, gemensamma diskussioner om utbildningsanordnare, diskussioner om att harmoniera vuxenutbildningen och göra den mer jämlik, IKE-överenskommelsen samt sfx och sfx-överenskommelsen

Storsthlm faciliterar även ett nätverk för skolledare inom utbildningar i egen regi där kunskaps- och erfarenhetsutbyte sker.

 

Personalbild Patrik Marinilli
Patrik Marinilli

Processledare

Personalbild David Norman
David Norman

Processledare

Kontakta oss
Personalbild Patrik Marinilli
Patrik Marinilli

Processledare


Personalbild David Norman
David Norman

Processledare


Visa cookie-information