Med stigande ålder ökar ofta behovet av vård, omsorg och stöd. Därför är utvecklingen av vård och omsorg för äldre med stora behov en viktig samverkansfråga. Det kan handla om sammanhållen hälso- och sjukvård och omsorg, utveckling av god vård i livets slutskede, förebyggande arbetssätt, vård vid demenssjukdom eller läkemedelsbehandling för äldre.

Storsthlm underlättar samverkan

Kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm arbetar med en rad insatser för att möta de äldres behov av vård och omsorg. Storsthlm bidrar till att skapa förutsättningar för kommunerna att tillsammans med regionfinansierad hälso- och sjukvård erbjuda god, trygg och säker vård för äldre. Kommunerna har flera överenskommelser tillsammans med Region Stockholm, där Storsthlm bland annat samordnar, leder och deltar i utveckling och uppföljning. Detsamma gör vi för överenskommelser som enbart kommunerna har mellan varandra.

Kostnadsansvar särskilt boende

12 av kommunerna i Stockholms län har ingått en överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar när äldre flyttar till särskilt boende i en annan kommun. Här samlar vi kontaktuppgifter och rutiner kring …

Läs mer

Överenskommelser kring vård och omsorg för äldre

Nedan beskrivs några av de överenskommelser som är mest aktuella.

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre

För att möjliggöra en sammanhållen vård och omsorg för äldre behöver kommunerna och regionen utveckla sin samverkan. Överenskommelsen syftar till att skapa bättre förutsättningar kommun och region att kunna erbjuda god, trygg och säker vård och omsorg för äldre som är i behov av insatser från såväl kommunfinansierad som regionfinansierad verksamhet.

Överenskommelsen har reviderats med konsekvensändringar i februari år 2020 med anledning av revidering av överenskommelse om kostnadsansvar för förskrivningsbara hjälpmedel, förbrukningshjälpmedel samt medicintekniska produkter.

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre (pdf)

Överenskommelse om kostnadsansvar för förskrivningsbara hjälpmedel, förbrukningshjälpmedel samt medicintekniska produkter

Överenskommelsen avser kostnadsansvar mellan kommunerna i länet och regionen för förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt medicintekniska produkter som används inom hälso- och sjukvård och omsorg. Överenskommelsen omfattar även former för samverkan mellan parterna.

Kommunerna i länet och Region Stockholm har var för sig antagit en reviderad överenskommelse som gäller från och med 1 december 2021.

Överenskommelse om kostnadsansvar mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län för förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningsmedel (pdf)

Bilagor till överenskommelsen: 

Bilaga 1 - Förskrivningsbara hjälpmedel

Bilaga 2 - Förskrivningsbara förbrukningshjälpmedel

Bilaga 3 - Produkter som används i vård och omsorg

Bilaga 4 - Förskrivningsbara hjälpmedel för bostad med särskild service enligt SoL (socialpsykiatriskt boende)

Vård och omsorg för personer med demenssjukdom

Överenskommelsen är ett stöd för gemensam samverkan mellan kommun och region på lokal nivå för personer med demenssjukdom. 

Överenskommelse om vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt (pdf)

Samverkan kring omhändertagande av avlidna

Då kommunen ansvarar för avlidna i kommunens särskilda boenden finns en överenskommelse med regionen och regionens utförare av omhändertagna av avlidna. Överenskommelsen omfattar kostnader, administrativa rutiner och ansvarsfördelning för transport och bårhusförvaring. 

Överenskommelse om samverkan kring omhändertagande av avlidna (pdf)

Samverkan när en person behöver praktisk hjälp med egenvård

Denna överenskommelse reglerar kommunerna och regionens gemensamma rutiner för samverkan när en person behöver praktisk hjälp med egenvård.

Samverkan när enskilda/patienter behöver praktisk hjälp med egenvård (pdf)

Munvård - överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet (munhälsa) och nödvändig tandvård

Äldre med stort behov av vård och omsorg liksom vissa personer med funktionshinder kan få hjälp med munhälsovård och nödvändig tandvård. Denna överenskommelse reglerar samverkan mellan kommun och region vid uppsökande verksamhet för vissa äldre och personer med funktionsnedsättning gällande munhälsovård. Den uppsökande verksamheten innefattar munhälsobedömning, individuell rådgivning och erbjudande om nödvändig tandvård samt utbildning eller handledning till omvårdnadspersonal om daglig munvård för dessa personer. Överenskommelsen och den länsövergripande rutinen gäller från och med november 2021. 

Överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet (munhälsa) och nödvändig tandvård (pdf)

Länsövergripande rutin för överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet (munhälsa) och nödvändig tandvård (pdf)

Patientnämnd

Kommuner är skyldiga att ha en patientnämnd med uppgift att stödja och hjälpa patienter och deras närstående inom den hälso- och sjukvård som bedrivs av kommuner. Genom denna överenskommelse har kommunerna i länet överlåtit ansvaret för bedrivande av patientnämnd till regionen.

Överenskommelse om samverkan inom patientnämndsverksamhet (pdf)

Färdtjänst

Kommunerna i Stockholms län har sedan en lång tid tillbaka överlåtit ansvaret för färdtjänsten till Region Stockholm genom ett avtal. Överenskommelsen reglerar ansvarsfördelningen där regionen prövar tillstånd för färdtjänst, fastställer villkor och föreskrifter, samt taxor för färdtjänst medan kommunen utreder behovet innan tillståndet prövas av regionen.

Färdtjänstavtal mellan länets kommuner och Region Stockholm (pdf)

Logopedinsatser och medicinsk fotvård i särskilda boenden för äldre samt apodos, överenskommelse mellan Region Stockholm och Storsthlm 

Förtydligande av ansvar för medicinsk fotvård och logoped är nödvändigt eftersom detta inte framgår av lagstiftningen. I kommunens respektive regionens ansvar för insatserna medicinsk fotvård respektive logoped ingår det gängse ansvar som de båda huvudmännen har inom sina respektive hälso- och sjukvårdsområden.

Logopedinsatser och medicinsk fotvård i särskilda boenden för äldre samt apodos (pdf)

Överenskommelse om kostnadsansvar vid flytt till särskilt boende för äldre i annan kommun

Flera kommuner i länet ingår i en överenskommelse som ska underlätta för personer som önskar flytta till ett särskilt boende för äldre i en annan kommun. Utflyttningskommunen behåller då kostnadsansvaret för boendeplatsen. 

Kostnadsansvar särskilt boende 

Visa cookie-information