Forskning visar att barn och unga i samhällets vård har betydligt fler hälsoproblem än andra jämnåriga. Alla barn och unga har rätt till en trygg och kärleksfull uppväxt och att få stöd och vård efter behov. Sedan den 1 april 2022 finns en överenskommelse mellan Storsthlm och Region Stockholm som reglerar hur samverkan mellan huvudmännen ska fungera för placerade barn och unga. Syftet med överenskommelsen är att säkra placerade barn och ungas tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård.  

Samverkan avgörande för att barn och unga ska få rätt stöd och vård  

Studier visar att barn som är placerade utanför det egna hemmet har sämre fysisk och psykisk hälsa än genomsnittet, både under placeringen och även senare i livet. Dessa barn har till exempel hög förekomst av psykisk ohälsa, dålig tandhälsa och låg vaccinationstäckning. Som grupp löper dessa barn en hög risk för en ogynnsam utveckling över tid.   

För att barn och unga ska få nödvändiga insatser i tid krävs en fungerande samverkan mellan socialtjänst och andra verksamheter där hälso- och sjukvården är en central part. När det finns oklarheter i vem som ansvarar för vad och samverkan inte fungerar, ökar risken för att barn och unga som placeras utanför det egna hemmet inte får den hälso-, sjuk- och tandvård de behöver och har rätt till. 

Alla barn och unga ska erbjudas en hälsoundersökning

Alla barn och unga som placeras utanför det egna hemmet ska enligt lag erbjudas en hälsoundersökning. Hälsoundersökningen ska inkludera den fysiska, psykiska och orala hälsan. Socialtjänsten ansvarar för att underrätta regionen om att ett barn ska erbjudas en hälsoundersökning. Regionen ansvarar för att erbjuda barnet eller den unge hälsoundersökningen. Detta gäller sedan 2017. Samma år infördes också bestämmelser i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen att kommuner och regioner ska ingå överenskommelser om hur de ska samarbeta kring barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.   

Överenskommelsen gäller från 1 april 2022 

I Stockholms län började överenskommelsen gälla 1 april 2022. Till överenskommelsen finns ett rutindokument som beskriver hur samverkan ska gå till i praktiken.  

Exempel på vad överenskommelsen reglerar: 

  • Förtydligar respektive parts lagstadgade ansvar, ansvar att göra överenskommelsen känd och säkerställa att den följs. 
  • Att upphandlade aktörer ingår i överenskommelsen. 
  • Storsthlms och hälso- och sjukvårdsförvaltningens ansvar att bedriva informationsarbete kring överenskommelsen och tillhörande rutin. 
  • Åtaganden mellan parterna i lokal samverkan. 
  • Att Region Stockholm ska erbjuda hälsoundersökningar och läkarundersökningar enligt LVU kostnadsfritt. 
  • Hur SIP-arbetet ska gå till. 
  • Hur överenskommelsen ska följas upp. 

Den 1 januari 2020 trädde även nya föreskrifter och allmänna råd kring hälsoundersökningar för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet i kraft. De nya föreskrifterna innebär framför allt förtydliganden av ansvar och av vad hälsoundersökningen ska innehålla, samt att fysisk, psykisk och oral hälsa ska inkluderas.

Så togs överenskommelsen fram

2019-2021

Från september 2019 till juni 2021 pågick ett arbete med att ta fram överenskommelse och rutin utifrån föreskrifter, lagstiftningar och allmänna råd. Arbetet genomfördes gemensamt av Storsthlm och Region Stockholm. När den var klar skickades överenskommelsen ut på remiss till alla kommuner samt regionen.

Juni 2021

Storsthlms styrelse tog beslut om att rekommendera kommunerna i Stockholms län att anta överenskommelsen. 

Augusti 2021

Region Stockholms hälso- och sjukvårdsnämnd antog överenskommelsen. 

Februari 2022

Kommunfullmäktige i samtliga kommuner beslutade om överenskommelsen. 

1 april 2022

Samtliga parter beslutade att anta överenskommelsen. Den började gälla den 1 april 2022. 

Personalbild Tina Trygg
Tina Trygg

Processledare

Visa cookie-information