Samordnande funktioner i den lokala samverkan

Grunden för den lokala samverkan är de geografiska områden som utgörs av en enskild kommun, eller respektive stadsdelsförvaltning i Stockholms stad. I huvudöverenskommelsen har regionen och kommunerna åtagit sig att ha samordnande funktioner som ska underlätta den lokala samverkan.

I huvudöverenskommelsen (HÖK) anges hur lokal samverkan ska ske mellan regionens och kommunernas verksamheter i enlighet med det övergripande målet för huvudöverenskommelsen och utifrån parternas lagstadgade ansvarsområden och uppdrag.

Regionen ansvarar för att det i varje kommun och stadsdelsområde (Stockholms stad) ska finnas en vårdcentral med samordnande ansvar för samverkan. Uppdraget för vårdcentral med geografiskt samordningsansvar (GSA) regleras av regionens förfrågningsunderlag (FFU) för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård. Respektive kommun ansvarar för att utse en samordnande funktion för samverkan.

Kommunens samordnande funktion (KSA) ska delta i samverkan och vara en länk för samverkande aktörer till kommunens verksamheter, inklusive utförarverksamhet i privat regi samt delta i lokal samverkan.

I Norrtälje kommun har Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) hela samordningsansvaret för hälsa, vård och omsorg inom KSON:s verksamhetsområden.

Kommunens samordnande funktion (KSA)

En kommuns samordnande funktion (KSA) är en länk för samverkansaktörer in till kommunens eller stadsdelens berörda verksamheter, inklusive utförarverksamhet i privat regi. ​

Kommunens samordnande funktion ska:​

  • vara kontaktperson för olika aktörer i samverkan med kommunens hälso- och sjukvård och omsorg, ​
  • delta i lokala samverkansmöten med samordnande vårdcentral, och eventuella andra aktörer,​
  • kunna föra frågor till och från kommunens verksamverksamheter, inklusive utförarverksamheter i privat regi. ​

Storsthlm erbjuder stöd till kommunernas samordnande funktion.

Regionens samordnande funktion (GSA)

Vårdcentralerna i en kommun, eller stadsdelsområde (Stockholm stad), utser tillsammans en vårdcentral med geografiskt samordningsansvar (GSA). Det kan vara en vårdcentral i privat eller egen regi. ​

Den samordnande funktionen ska:​

  • organisera regionens hälso- och sjukvård som berörs av lokal samverkan,​
  • sammankalla till och facilitera återkommande lokala samverkansmöten, eller andra former som överenskommits mellan parterna. ​
  • Uppdraget för den samordnande vårdcentralen regleras av regionens förfrågningsunderlag för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård. ​

Stockholms länssjukvårdsområde (SLSO) stödjer och vägleder de samordnande vårdcentralerna. ​

Lokal samverkan med aktörer som inte omfattas av huvudöverenskommelsen

​Parterna i den lokala samverkan avgör tillsammans vilka övriga aktörer som ingår i samverkan som regleras i huvudöverenskommelsen. Parterna har ett gemensamt ansvar för att lokala samverkansfrågor är förankrade med andra berörda aktörer utanför kommunernas respektive regionens verksamhetsområden.

Visa cookie-information