Inriktning för psykisk hälsa och suicidprevention

Inriktning för psykisk hälsa och suicidprevention 2024-2026 är beslutad av den politiska styrgruppen för vård i samverkan (VIS). Inriktningen ger stöd i det länsgemensamma arbetet för att förebygga ps…

Läs mer

Kommunerna i länet och Region Stockholm står gemensamt inför både pågående men också kommande folkhälsoutmaningar, samtidigt som behoven av främjande och förebyggande arbete inom vård och omsorg ökar. Psykisk hälsa är en av våra största folkhälsoutmaningar som påverkar och påverkas av alla samhällets delar. För att göra skillnad och bidra till en god och jämlik hälsa hos befolkningen i Stockholms län, behöver samverkan ske på flera nivåer. 

Storsthlm stödjer kommunernas arbete inom psykisk hälsa

Storsthlm är som regional aktör ett stöd till kommunernas hälsofrämjande och förebyggande arbete för god hälsa och minskade skillnader i hälsa. Det gör vi bland annat genom att möjliggöra, stödja och öka samverkan inom och mellan kommunerna i länet samt med Region Stockholm samt med andra regionala aktörer. 

Storsthlm samordnar ett nätverk för kommunernas strategiska representanter inom psykisk hälsa samt har ett nära samarbete med regionen för att utveckla det länsövergripande folkhälsoarbetet. 

Tillsammans med regionen planerar Storsthlm för de statliga stimulansmedel som tilldelats länet och kommunerna. I detta arbete är Storsthlm ett stöd till kommunerna, så att de kan uppnå de krav som ställs för att erhålla stimulansmedel från Storsthlm. Beslut kring dessa medel tas i tjänstemannastyrgruppen Sammanhållen vård och omsorg samt styrgrupp för Uppdrag psykisk hälsa.

Ta del av länsgemensamma satsningar under 2023

Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län

Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län syftar till att stödja och förstärka utvecklingen av arbetet i länet med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa…

Läs mer

Nationellt och regionalt programområde för psykisk hälsa

Storsthlm och kommunerna i Stockholms län deltar i den nationella kunskapsstyrningen för hälso- och sjukvård. Kunskapsstyrningen är organiserad i 26 nationella programområden samt motsvarande regionala programområden i länet.

Tillsammans med representanter från kommunerna medverkar Storsthlm bland annat i nationella och regionala programområden (NPO och RPO) för psykisk hälsa. Uppdraget är att skapa förutsättningar för en jämlik psykisk hälsa genom att kunskapsbaserade insatser ges på ett likvärdigt sätt i hela landet. 

Tillsatta uppdrag inom kunskapsstyrningen

Det regionala programområdet (RPO) för psykisk hälsa består av representanter från hälso- och sjukvårdsregionen Stockholm-Gotland och kommunala representanter från både socialtjänst och utbildning. RPO gör regionala anpassningar av nationell kunskap i form av vård- och insatsprogram. Tillsammans med kommunerna utvecklar vi behov och förutsättningar för en god och jämlik vård. Storsthlm delar ordförandeskap i det regionala programrådet tillsammans med representant från Region Stockholm. 

Nationellt programområde psykisk hälsa

Regionalt programområde psykisk hälsa

Lisa Minell
Lisa Minell

Processledare

Leonard Kihlgren
Leonard Kihlgren

Processledare

Visa cookie-information