Insamlingen och behandlingen av avfall är en viktig infrastruktur som är nödvändig för att samhället ska fungera. Att ta tillvara resurser i avfallet genom återvinning och att avgifta kretsloppet genom att samla in farligt avfall är avgörande för att nå miljömålen.


I Sverige är vi bra på att återvinna avfallet. Hälften materialåtervinns eller komposteras och rötas. Resten förbränns och blir fjärrvärme och el. Mindre än en procent av hushållsavfallet läggs på deponi. Kommunerna har en viktig roll genom sitt ansvar för insamling och behandling av hushållsavfall och genom att vara ansvarig för tillsyn över stora delar av avfallshanteringen enligt miljöbalken.

Storsthlms arbete

Storsthlm har under många år drivit kommunal samverkan inom avfallsområdet. Bland annat genom Stockholmregionens avfallsråd. Övergripande mål är kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan kommunala förvaltningar, avfallsbolag och återvinningsföretag.

Ett av Storsthlms uppdrag är att ta fram en länsomfattande modell för hur medborgarna ska kunna lämna avfall på fler återvinningscentraler utöver de som ingår i det så kallade avfallskollektivet. Till grund för detta arbete har ett antal regionala principer för kommunernas återvinningscentraler i Stockholms län beslutats på kommunledningsnivå. Dessa utgår från tanken att medborgare ska kunna lämna avfall på återvinningscentraler utanför den egna kommunen.

Personalbild Thomas Fredriksson
Thomas Fredriksson

Processledare

Visa cookie-information