Kommunernas miljöarbete bedrivs på flera nivåer inom alla kommunala verksamheter. Dels den renodlade myndighetsutövningen som miljökontoren ansvarar för, dels det strategiska miljöarbetet som ofta är kopplat till kommunkontoren. Det miljöstrategiska arbetet som sker i kommunerna drivs i stor utsträckning av den enskilda kommunens mål inom miljöarbetet. 

Många vägar till en bättre miljö

Inom energiområdet finns också fortfarande mycket att göra för att nå klimatmålen. Som en del i Rufs 2050, regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, utarbetades ett handlingsprogram för energi och klimat som genomfördes i samverkan mellan Storsthlm, Länsstyrelsen i Stockholms län och Region Stockholm. 

På uppdrag av regeringen har Länsstyrelsen också tagit fram en klimat- och energistrategi för Stockholms län som i dag har antagits av 22 av länets kommuners respektive fullmäktige. 

Storsthlms arbete

Miljösamverkan Stockholms län är ett exempel på vårt arbete för att stödja regionens utveckling inom miljöområdet. Det syftar till att effektivisera miljökontorens tillsynsarbete och öka samsynen. Ett annat exempel är den regionala miljömålsdialogen som är ett samarbete med Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län. Syftet är att regionen ska nå de nationella miljökvalitetsmålen. 

Vi arbetar tillsammans med kommunerna för att begränsa luftföreningar och buller. Något som blir allt viktigare i en expanderande storstadsregion. Exempelvis har trenden de senaste åren visat på fortsatt höga nivåer av kvävedioxid, framför allt på flera platser i Stockholms innerstad och vid de större trafiklederna. 

Miljösamverkan

Miljösamverkan Stockholms län (MSL) är sedan 2007 en etablerad samverkan mellan kommunerna i Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholms län och Storsthlm för att utveckla miljöbalkstillsynen och livsmedelskontrollen. Syftet med MSL är framför allt att effektivisera miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelskontroll i länet genom att utnyttja medverkande aktörers kompetens och resurser och tillsammans säkra en likvärdig bedömningsgrund utifrån rådande lagrum. 

Samverkan ska medföra effektivare resursutnyttjande, ökat utbyte av erfarenheter och större möjligheter att gå på djupet i olika tillsynsfrågor samtidigt som vi skapar en långsiktigt hållbar utveckling av det kommunala miljöarbetet i Stockholms län.

Regionala miljö- och samhällsbyggnadsrådet

De nationella miljömålen består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat. De nationella miljömålen är Sveriges genomförande av de hållbarhetsmål som rör ekologi bland de globala hållbarhetsmålen.

Miljömålsarbetet i Stockholms län drivs inom ramen för Miljö- och samhällsbyggnadsrådet som är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Trafikverket, Storsthlm, Region Stockholm, Stockholms stad och representanter från Storsthlms kommundirektörsgrupp. 

Storsthlm representeras i Miljö- och samhällsbyggnadsrådet på direktörsnivå och rådet har en direktkoppling till Storsthlms kommundirektörsnätverk och andra strategiska nätverk, främst vårt nätverk för samhällsbyggnad. Övriga representanter i rådet är Trafikverket, Region Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholms län samt kommunerna Stockholms stad, Nacka, Täby, Järfälla, Huddinge och Sundbyberg. Rådet arbetar med att möta utmaningen i att många nya bostäder måste byggas och att kapaciteten i infrastrukturen ska ökas samtidigt som miljömålen nås.

Syftet med rådet är att arbeta mer tvärsektionellt mellan förvaltningar och myndigheter och samlat för att tillsammans hantera de  miljö- och samhällsbyggnadsfrågor som är viktiga för regionen. Det handlar till stora delar om frågor som påverkar den fysiska miljön, såväl som exploatering och bevarande. 

De 16 nationella miljökvalitetsmålen är centrala tillsammans med de mål som finns inom samhällsbyggnad. Det övergripande målet för dialogen är att bidra till att stärka regionens attraktionskraft och stötta ökat bostadsbyggande med fortsatt god miljökvalitet i regionen. I dialogen ingår fler regionala nätverk, bland annat för miljömål, klimat och översiktsplanering. 

Bullernätverket

Bullernätverket arbetar med att öka den regionala kompetensen inom bullerområdet och skapa förutsättningar att nå miljömålen för buller. Syftet med nätverket är att öka den regionala kompetensen inom bullerområdet och att skapa förutsättningar för att miljömålen för buller ska uppnås.  

Bullernätverket ska stimulera erfarenhetsutbyte och utveckling av metoder för att åtgärda bullerproblem samt bidra till kunskapsspridning inom buller- och ljudmiljöfrågor. Nätverket är ett forum som bidrar till samarbete över kommun- och yrkesgränser. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom seminarier, ämnesspecifika projekt och omvärldsbevakning 

Nätverket är ett samarbete mellan Storsthlm, Region Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholm samt Stockholms stad. Bullernätverkets styrgrupp består av ansvariga från relevanta verksamheter inom Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholm, Stockholms Stad, Centrum för Arbets- och Miljömedicin vid Region Stockholm och Storsthlm. 

Personalbild Thomas Fredriksson
Thomas Fredriksson

Processledare

Visa cookie-information