Bullernätverket arbetar med att öka den regionala kompetensen inom bullerområdet och skapa förutsättningar att nå miljömålen för buller. Syftet med nätverket är att öka den regionala kompetensen inom bullerområdet och att skapa förutsättningar för att miljömålen för buller ska uppnås.  

Bullernätverket ska stimulera erfarenhetsutbyte och utveckling av metoder för att åtgärda bullerproblem samt bidra till kunskapsspridning inom buller- och ljudmiljöfrågor. Nätverket är ett forum som bidrar till samarbete över kommun- och yrkesgränser. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom seminarier, ämnesspecifika projekt och omvärldsbevakning 

Nätverket är ett samarbete mellan Storsthlm, Region Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholm samt Stockholms stad. Bullernätverkets styrgrupp består av ansvariga från relevanta verksamheter inom Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholm, Stockholms Stad, Centrum för Arbets- och Miljömedicin vid Region Stockholm och Storsthlm. 

Personalbild Thomas Fredriksson
Thomas Fredriksson

Processledare

Visa cookie-information