Regional miljömålsdialog

De nationella miljömålen består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat. De nationella miljömålen är Sveriges genomförande av de hållbarhetsmål som rör ekologi bland de globala hållbarhetsmålen.

Miljömålsarbetet i Stockholms län drivs inom ramen för Miljö- och samhällsbyggnadsrådet som är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Trafikverket, Storsthlm, Region Stockholm, Stockholms stad och representanter från Storsthlms kommundirektörsgrupp. 

Storsthlm representeras i Miljö- och samhällsbyggnadsrådet på direktörsnivå och rådet har en direktkoppling till Storsthlms kommundirektörsnätverk och andra strategiska nätverk, främst vårt nätverk för samhällsbyggnad. Övriga representanter i rådet är Trafikverket, Region Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholms län samt kommunerna Stockholms stad, Nacka, Täby, Järfälla, Huddinge och Sundbyberg. Rådet arbetar med att möta utmaningen i att många nya bostäder måste byggas och att kapaciteten i infrastrukturen ska ökas samtidigt som miljömålen nås.

Syftet med rådet är att arbeta mer tvärsektionellt mellan förvaltningar och myndigheter och samlat för att tillsammans hantera de  miljö- och samhällsbyggnadsfrågor som är viktiga för regionen. Det handlar till stora delar om frågor som påverkar den fysiska miljön, såväl som exploatering och bevarande. 

De 16 nationella miljökvalitetsmålen är centrala tillsammans med de mål som finns inom samhällsbyggnad. Det övergripande målet för dialogen är att bidra till att stärka regionens attraktionskraft och stötta ökat bostadsbyggande med fortsatt god miljökvalitet i regionen. I dialogen ingår fler regionala nätverk, bland annat för miljömål, klimat och översiktsplanering.

Personalbild Thomas Fredriksson
Thomas Fredriksson

Processledare

Visa cookie-information