Teknisk infrastruktur

För att Stockholmsregionen ska upplevas som attraktiv krävs en infrastruktur som säkerställer en fungerande vattenförsörjning, avfallshantering och elförsörjning.

Storsthlm arbetar löpande med att tillsammans med olika aktörer ta fram beslutsunderlag för att kommunerna på kort respektive lång sikt ska kunna planera för en robust och hållbar teknisk infrastruktur. Genom samverkan bidrar vi till kommunal verksamhetsutveckling inom dessa områden.

Stora utmaningar

Det som kanske är mest kritiskt för Stockholmsregionen och den kommunaltekniska infrastrukturen är risk för översvämning och avbrott i vattenförsörjningen. Där kommer både effekterna av befolkningsökningen och klimatförändringarna att innebära stora regionala utmaningar, inte minst genom klimatanpassning av bebyggelse och infrastruktur. 

Infrastrukturen för både el- och vattenförsörjning börjar såväl bli gammal som otillräcklig. Det i kombination med effekter av befolkningsökningen, klimatförändringarna samt hot och säkerhet kommer att innebära stora regionala och lokala utmaningar. Storsthlm har tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm och Region Stockholm tagit fram en regional vattenförsörjningsplan i syfte att säkra en trygg och robust vattenförsörjning ur ett flergenerationsperspektiv. 

Samverkan på flera plan

För att strategiskt och långsiktigt kunna planera regionens vattenförsörjning bildade Storsthlm år 2005 Rådet för Vatten- och avloppssamverkan i Stockholms län (VAS). Rådet har tagit fram ett flertal rapporter som utgjort underlag för politiska beslut och kommunal verksamhetsplanering. 

En liknande samverkan finns för kommunernas avfallsplanering, Storstockholms avfallsråd (STAR) och som även det syftar till att stödja kommunerna i att säkerställa att samhällets mest grundläggande försörjningssystem fungerar. Fungerande vatten- och avloppssystem och avfallshantering är en förutsättning för såväl hälsa som regional utveckling och tillväxt. 

Den kommunaltekniska infrastrukturen och kommunala samhällsplanering är alltid beroende av högkvalitativa geodata och GIS-tjänster, och för att säkerställa detta bildades redan år 1976 Storsthlms geodataråd med uppgift att samordna kart- och mätningsfrågor för kommunerna i Stockholms län. Det ger bland annat kommunerna möjlighet att effektivisera den offentliga servicen inom flera områden, exempelvis e-förvaltning och e-tjänster, skolskjuts, hemtjänst och räddningstjänst. 

Personalbild Thomas Fredriksson
Thomas Fredriksson

Processledare

Visa cookie-information