Johner Flygbild Sthlm Svart

Styrelse och politiska forum

För att hitta former för samverkan som alla kommuner kan ställa sig bakom är det viktigt att fånga in så många perspektiv som möjligt i förberedelsefasen. Därför arbetar Storsthlm med en modell som växlar mellan formella och informella grupperingar, både politisk och tjänstepersonsnivå. På den här sidan hittar du de samarbetsforum som finns för politiker.

Så fungerar den politiska styrningen inom Storsthlm:

Förbundsmötet

Vart fjärde år, efter allmänna val till riksdagen, regioner och kommuner,  samlas ombud från länets kommuner för att välja styrelse och besluta om strategisk inriktning och ekonomisk ram för verksamheten.

Styrelse

Styrelsen fattar årligen beslut om budget och verksamhetsplan, samt löpande beslut om rekommendationer till kommunerna.

Politiska styrgrupper

Utses av styrelsen för att bereda frågor inom ett aktuellt område.

KSO-gruppen

Kommunstyrelsernas ordförande träffas regelbundet för att diskutera och förankra de uppdrag som Storsthlm arbetar med.

Politisk representation

Politiker från kommunerna som representerar länet i nationella eller regionala forum.

Johan von Sydow förbundsdirektör för Storsthlm
Johan von Sydow

Förbundsdirektör

Personalbild Görel Petersson
Görel Petersson

Förbundssekreterare

Visa cookie-information