Storsthlms stadgar

Enligt Storsthlms stadgar ska vi inom länet stödja och utveckla den kommunala självstyrelsen, ta tillvara kommunernas intressen, främja samverkan mellan kommunerna och bistå kommunerna i deras verksamhet. Här hittar du stadgarna i sin helhet.

Ändamål och medlemskap

§ 1

Storsthlm är en sammanslutning av länets kommuner och bedrivs i form av en ideell förening. Förbundets uppgifter är

  • att inom länet stödja och utveckla den kommunala självstyrelsen
  • att tillvarata kommunernas intressen
  • att främja samverkan mellan kommunerna
  • att bistå kommunerna i deras verksamhet.

Förbundet ska samverka med Sveriges Kommuner och Regioner i frågor av gemensamt intresse samt med övriga kommuners regionala förbund.

§ 2

Berättigade till medlemskap är kommuner i Stockholms län. Beslut om medlemskap fattas av förbundets styrelse.

Förbundsmöte

§ 3

Medlemmarna utövar beslutanderätt rörande förbundet och dess verksamhet genom av kommunernas fullmäktige valda ombud, som sammanträder till förbundsmöten.

§ 4

Förbundsmöte hålles på kallelse av förbundets styrelse året efter det då allmänna val av kommunfullmäktige ägt rum.

Förbundsmöte ska i övrigt hållas enligt beslut av förbundsmöte, eller då förbundets styrelse eller minst en tredjedel av medlemmarna eller ombuden finner det påkallat.

Tid och plats för förbundsmöte bestäms av styrelsen, som senast tre månader före förbundsmötet informerar medlemmar och ombud i frågan.

§ 5

Kommun äger till förbundsmöte utse ett ombud per påbörjat 20 000 invånare vid ingången av det år då val till kommunfullmäktige senast ägt rum.

För ombud utses personlig ersättare. Varje kommun svarar för att kalla ersättare och anmäla vilken ersättare som ska tjänstgöra och vem denne ersätter.

Kommun ska vid val av ombud och ersättare till ombud tillämpa principerna för proportionellt valsätt för att representationen vid förbundsmötet ska avspegla maktfördelningen mellan de politiska partierna i länet i förhållande till den maktfördelning som råder i respektive medlemskommuns fullmäktigeförsamling.

§ 6

Till ordinarie förbundsmöte ska förbundets styrelse redovisa avgivna årsredovisningar, redogörelse för åtgärder med anledning av uppdrag från förgående förbundsmöte, program för verksamhetens inriktning samt förslag till ram för förbundsavgift.

§ 7

Motion som ska behandlas av förbundsmötet kan väckas av medlem eller ordinarie ombud. Vid extra förbundsmöte är motionsrätten begränsad till ärende som föranlett förbundsmötets sammankallande.

Motion till ordinarie förbundsmöte ska ha inkommit senast två månader före förbundsmötet. För extra förbundsmöte bestämmer förbundets styrelse motionstiden. Förbundets styrelse ska avge yttrande över motion till förbundsmötet.

§ 8

Förbundets styrelse ska senast två veckor före förbundsmötet tillställa ombuden föredragningslista och därtill hörande handlingar.

§ 9

Förbundsmötet utser ordförande och vice ordförande för mandatperioden samt tillsätter valberedning, valnämnd och erforderliga utskott för beredning av ärenden som mötet ska behandla.

Om ledamot eller ersättare i valberedning avgått, ska valberedningen föreslå styrelse ny ledamot eller ersättare att inträda i dennes ställe under resterande del av mandatperioden. Styrelsen utser efter valberedningens förslag. Den styrelsen utser ska tillhöra samma politiska parti som den avgående ledamoten eller ersättaren valts in för.

§ 10

Vid förbundsmöte får den som tjänstgör som ombud framställa interpellation som ska besvaras av styrelsens ordförande eller av annan på ordförandens uppdrag. Interpellationen ska ha inkommit senast en vecka före förbundsmötet.

Vid extra förbundsmöte är interpellationsrätten begränsad till ärende som föranlett förbundsmötets sammankallande.

Styrelse

§ 11

Förbundets styrelse utövar ledningen av förbundets verksamhet, har inseende över dess övriga organ samt förvaltar förbundets egendom. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 12

Styrelsen utses av ordinarie förbundsmöte för tiden till nästa ordinarie förbundsmöte.

Nytt val av styrelse kan dock ske vid extra förbundsmöte som påfordrats av förbundets revisorer.

Antalet ledamöter och ersättare i styrelsen bestäms av ordinarie förbundsmöte. Styrelsens sammansättning ska stå i proportionalitet till valresultat i kommunval året innan förbundsmötet. Ordinarie förbundsmöte fastställer också den ordning i vilken ersättare ska inkallas som tjänstgörande ledamot.

Om ledamot eller ersättare avgått, ska styrelsen utse ny ledamot eller ersättare att inträda i dennes ställe under resterande del av mandatperioden. Den ledamot eller ersättare styrelsen utser ska tillhöra samma politiska parti som den avgående ledamoten eller ersättaren har valts in för.

§ 13

Förbundsmöte utser bland ledamöterna en ordförande och en eller två vice ordförande. Därutöver kan förbundsmöte utse ett arbetsutskott.

Avgår ordförande, vice ordförande eller annan ledamot av arbetsutskottet utser styrelsen inom sig ledamot att tjänstgöra i den avgångnes ställe.

§ 14

Styrelsen sammanträder på de tider den beslutar samt när ordföranden eller minst en tredjedel av ledamöterna begär det.

§ 15

Ersättare äger rätt att närvara vid styrelsens sammanträden och ska alltid underrättas om dessa.

Vid ledamots förhinder eller avgång kallas ersättare att tjänstgöra som ledamot.

§ 16

Styrelsen är beslutsför då fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

Delegationer och beredningar

§ 17

För verkställighet och beredning kan styrelsen utse delegationer, beredningar och andra erforderliga organ.

Regler vid omröstning

§ 18

Vid omröstning inom organ som regleras i dessa stadgar bestäms utgången genom enkel majoritet. Omröstning sker öppet utom vid val. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid val sker dock lottning.

Revision

§ 19

Förbundsmöte väljer tre revisorer och lika många ersättare för granskning av förbundets räkenskaper och förvaltning. Revisorerna utses för samma tidsperiod som styrelsen.

Avgår revisor under mandatperioden ska denne i första hand ersättas av en av de valda revisorsersättarna. Om det vid ledamots avgång inte längre finns någon ersättare tillgänglig för inträde ska förbundsstyrelsen tillse att annan revisor från samma medlemskommun som den avgående revisorn tillträder som revisor för återstoden av mandatperioden. 20 § äger ej tillämpning vid utseende av revisor enlig detta stycke.

Revisorerna ska årligen avge berättelse över verkställd granskning. De av revisorerna avgivna berättelserna ska föreläggas ordinarie förbundsmöte, som beslutar om ansvarsfrihet för förbundets styrelse.

§ 20

Ledamot eller ersättare i organ som omfattas av revisionen får ej vara revisor eller revisorsersättare, ej heller delta i val av revisorer eller revisorsersättare eller i beslut om ansvarsfrihet. 

Ersättningar för förtroendeuppdrag

 § 21

Innehavare av förtroendeuppdrag hos förbundet erhåller resekostnadsersättning, ersättning för förlorad arbetsförtjänst, traktamente och arvode enligt av förbundsmötet beslutade grunder.

Förbundskansli

§ 22

Förbundet ska ha ett kansli med uppgift att under styrelsen handha förbundets administration och ombesörja dess fortlöpande verksamhet.

Chefen för förbundets kansli svarar inför styrelsen för förbundets löpande förvaltning.

Firmateckning

§ 23

Styrelsen beslutar om tecknande av förbundets firma.

Avgifter

§ 24

Medlem ska varje år erlägga förbundsavgift i förhållande till avgiftsunderlag.

Avgiftsunderlaget är summan av förgående års skatteintäkter och generella statsbidrag med förekommande tillägg eller avdrag. Såväl skatteintäkter som statsbidrag anges i tusental kronor.

Avgiften fastställs som en andel av de på detta sätt bestämda totala intäkterna.

Förbundsavgiftens storlek bestäms varje år av förbundets styrelse inom den av förbundsmötet fastställda ramen. Medlemmarna ska före utgången av november månad underrättas om avgiftens storlek för nästkommande år. Om det finns särskilda skäl för det får medlemmarna underrättas om avgiftens storlek senast vid december månads utgång.

Förbundsmötet äger besluta om annan grund för förbundsavgiftens fastställande och erläggande om samtliga medlemmar är eniga om det.

§ 25

Förbundets styrelse får besluta om särskilda avgifter för speciella tjänster.

Medlemskaps upphörande

§ 26

Utträde ur förbundet får endast äga rum vid slutet av kalenderår. Anmälan härom ska göras till styrelsen senast den 31 december året dessförinnan.

Förbundsmöte kan besluta om uteslutning av medlem, som inte fullgör sina förpliktelser enligt dessa stadgar.

Stadgeändring

§ 27

Ändring av stadgarna beslutas av ordinarie eller extra förbundsmöte.

Bestämmelse om ikraftträdande

Stadgarna har fastställts av förbundsmötet den 23 mars 2023. 

Visa cookie-information