Folkhälsopolicy för Region Stockholms arbete för en god hälsa och minskade hälsoklyftor i befolkningen, yttrande

Yttrande ut 2021-06-10

Region Stockholm Regionledningskontoret

Folkhälsopolicy för Region Stockholms arbete för en god hälsa och minskade hälsoklyftor i befolkningen

Storsthlm är remissinstans och lämnar synpunkter utifrån Storsthlms roll som samverkansorganisation för Stockholms läns kommuner.

Sammanfattning av Storsthlms synpunkter

De delar som Storsthlm ser är mest angelägna att yttra sig över är dessa:

  • Kommun och region behöver ha ett tätt samarbete på alla nivåer för att möta de samhällsutmaningar som länet står inför. Storsthlm anser att styrande dokument av denna karaktär i högre utsträckning bör tas fram i dialog mellan Region Stockholm, Storsthlm och kommunerna.
  • Av samma anledning anser Storsthlm att kommunen som samverkanspart i samtliga delar av policyn, inte är tillräckligt beskriven i policyn.
  • Storsthlm saknar en samlande intention för regionens egna och länets folkhälsoarbetet - med tydlig strategi för främjande och förebyggande arbete som inkluderar fysisk och psykisk hälsa.

Beskrivning av synpunkterna

Två remisser som berör folkhälsoarbetet har mottagits från Region Stockholm och kansliet har berett ett svar som till viss del tar hänsyn till båda. Detta avser förutom förevarande remiss även Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa 2022-2030 (RS 2020-0457). Kansliet har även tagit i beaktande inkomna synpunkter från kommunerna inför svar.

Positiv signalgivning att folkhälsoperspektivet integreras brett i styrning och ledning

Det är positivt att regionen integrerar folkhälsoperspektivet som en del i sin styrning och ledning, för samtliga nämnder, bolag och verksamheter. Policyns breda integrering inom regionens verksamheter kan bli en positiv signalgivning även för länet. Den kan stödja samordningen av perspektivet inom kommunala verksamheter samt prioritering av gemensamma insatser som inkluderar båda huvudmännen och andra regionala aktörer.

Behov av samverkan med kommunerna i flera delar av policyn

Policyn berör främst regionen som koncern, men regionen möter kommunerna i samtliga delar av policyns arenor; hälso- och sjukvård och tandvård, kollektivtrafik och regional utvecklingsplanering samt insatser inom kultur- och föreningslivet med mera. Dessutom ansvarar kommunerna för flera verksamheter och strukturella förutsättningarna lokalt som är viktiga för en utveckling av Stockholmsregionens folkhälsoarbete och förutsättningar för Regions Stockholms insatser.

Regioner och kommuner står gemensamt inför pågående och kommande folkhälsoutmaningar, inklusive ökande behoven inom vård och omsorg. Utifrån att kommun och region i sina verksamheter behöver ha ett tätt samarbete på alla nivåer för att möta de samhällsutmaningar som länet står inför, anser Storsthlm att kommunen som samverkanspart inte är tillräckligt beskriven i policyn. För att nå den aktiva samverkan som lyfts i policyn, behövs bland annat en tydlig och tidig delaktighet och förutsättningar för samsyn kring hur vi bäst i länet kan uppnå gemensamma mål.

Region Stockholm som samlande kraft för folkhälsoarbete i Stockholmsregionen – tillsammans med kommunerna

Storsthlm ser det som positivt för kommunerna att regionen agerar som en samlande kraft, kunskapsspridare och samverkanspart mellan olika aktörer för att utveckla folkhälsoarbetet vidare (styrande princip 4). Policyn lyfter att kommunerna är en av samverkansaktörerna och att dialog och förankring är viktigt i detta arbete framåt. Samtidigt har dialog med kommunerna saknats i framtagandet av policyn som berör principer för stockholmregionens folkhälsoarbete. Det inkluderar region Stockholms mål att möta de ökande vårdbehoven genom att minska sjukdomsbördan. Samtliga principer bör inkludera och motivera samverkan med kommunerna.

Det är viktigt att kommunerna blir en central del i hur regionen kan möta sitt ”helhetsansvar” för länets utveckling, att inkludera kommunerna aktivt i planering och genomförande av insatser och inte bara i dialog och förankring. Intentionen för förbättrad hälsa i regionen och minskade skillnader i hälsa långsiktigt blir inte förverkligad utan samverkan och delaktighet av samtliga kommuner. Tidig samverkan ger goda förutsättningar för en mer fördelaktig förankring i arbetet med regionala folkhälsouppdraget och förverkligande av folkhälsopolicyn, och sammankopplade strategier eller planer. 

Ett samlat folkhälsoarbete med styrning som kompletterar önskas

Folkhälsopolicyn och strategin för psykisk hälsa saknar kopplingar till varandra och därmed en synkning som omhändertar ett helhetsperspektiv. Båda styrningarna berör stockholmregionens samlade arbete för folkhälsa samt ställer likande krav på samtliga nämnder och verksamheter, exempelvis folkhälsokonsekvensanalyser. Detta leder till en risk att policydokumenten konkurrerar i stället för att komplettera varandra, men också att utgöra en otydlig signalgivning till aktörerna i samverkan samt för det gemensamma folkhälsoarbetet inom stockholmsregionen. 

En helhetssyn på hälsa, där fysisk och psykisk hälsa omhändertas som en helhet, saknas i strategin och behöver kompletteras i policyn. Strategin önskar sedan att anta ett brett främjade perspektiv, som ska kompletterar hälso-sjukvården och folkhälsoområdets mer förebyggande inriktning. Åt ena sidan är detta främjande perspektiv i strategin ett fokus på psykosociala och sociala förmågor. Å andra sidan är det folkhälsopolicyn som tydligt uttrycker en avsikt att styra för att stärkande faktorer främjas och riskfaktorer för ohälsa undanröjs eller minskas. Det finns som detta vissa inkonsekvenser mellan dessa två dokument.

Regionen har avsikt att vara en samlande kraft för länets folkhälsoarbete. Kansliet ser gärna att regionen samlar sin styrning inom främjande och förebyggande arbete. Detta för att stödja en samordnad syn bland sina nämnder och bolag samt i samverkan med kommunerna som regionen kommer bemöta i både ett brett folkhälsoarbete, arbete för psykisk hälsa och insatser att minska skillnader i hälsa.  Det hade i många avseenden varit fördelaktigt om det fanns en folkhälsopolicy och en strategi för folkhälsoarbetet med en gemensam målbild, där den önskvärda prioriteringen för psykisk hälsa hade lyfts.

Storsthlm välkomnar samarbete i det fortsatta arbetet

Storsthlm och kommunerna i Stockholms län ser fram emot att fortsatt samverka i regionens folkhälsoarbete och ser fram emot att Region Stockholm tar initiativ till att skapa sådana möten.

Visa cookie-information