Näringslivs-och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen

YTTRANDE UT
2021-03-11
S/21/0001-8
registrator.rlk@sll.se.

Näringslivs-och tillväxtstrategi för
Stockholmsregionen

Storsthlm är remissinstans och lämnar synpunkter på remissen utifrån Storsthlms roll
som samverkansorganisation för Stockholms läns kommuner.


Sammanfattning av Storsthlms synpunkter

 • Stötta kommunernas lokala näringslivsarbete
  Storsthlm anser att styrkan i den kommunala styrningen och planeringen, är att vid
  kännedomen om det lokala näringslivets förutsättningar finns möjlighet till
  agerande efter de enskilda företagens behov.
 • Bra att yrkesutbildningar uppmärksammas och prioriteras
  Storsthlm ställer sig bakom att det är angeläget att stärka attraktionen för
  yrkesutbildning.
 • Behovet av infrastruktur, kollektivtrafik och elförsörjning bör
  förstärkas
  Storsthlm menar att både infrastruktur och elförsörjning är centrala faktorer för
  regionens tillväxt. Utvecklingen av kollektivtrafiken är ett viktigt område.
  Ställningstagande om stöd och agerande från nationell nivå bör därför förstärkas i
  strategin.
 • Styrningen av ”Strategisk kompetensförsörjning” inom Region
  Stockholm behöver tydliggöras
  Storsthlm menar att det finns behov av att tydliggöra var vilka frågor gällande
  strategiskt kompetensförsörjningsarbete kommer hanteras inom Regionen.

Beskrivning av synpunkterna

Stötta kommunernas lokala näringslivsarbete


”Kommunerna som lyckats skapa ett riktigt bra företagsklimat vittnar om samma
sak: det gäller att få till en bra dialog mellan kommun och företag, där personliga
möten mellan kommunledning och företag är det viktigaste.”
(Svenskt näringsliv; Ta ledningen i det lokala näringslivsarbetet, 2019.)


Storsthlm anser styrkan i kommunala styrningen och planeringen, är att via
kännedomen om det lokala näringslivets förutsättningar skapas möjlighet till agerande
efter de enskilda företagens behov. Lokala dialoger mellan kommunala politiker,
tjänstemän och företagen, är centrala faktorer i kommuner som ses som framgångsrika
i sitt näringslivsarbete.


I en för stark strävan efter ett enhetligt agerande i kommunerna, finns en risk att
möjligheten att agera flexibelt och lyhört på lokal nivå, förtas.

Näringslivsstrategin bör stötta kommunernas lokala näringslivsarbete som grund.
Därutöver komplettera med insatser på regional t.ex. genom att nyttja det redan
pågående samarbetet via SBA där man arbetar med just dessa frågor.

Remissförslaget vinner också på att konkretisera de generella beskrivningarna kring
önskemålen om mer gemensam hantering och tillämpning av myndighetsutövning samt
tillståndsfrågor innebär.

Bra att yrkesutbildningar uppmärksammas och prioriteras

Storsthlm ställer sig bakom att det är angeläget att stärka attraktionen för
yrkesutbildning.

Sedan flera år är det också en prioriterad fråga inom länets Gymnasieregionssamarbete
och vuxenutbildningen. Trots fokuseringen på detta, ses inte en positiv utveckling. Vid
terminsstart var det 1990 st. lediga platser på yrkesutbildningar i länets
gymnasieskolor. Inom vuxenutbildningen finns en liknande bild, men indikeras av att
många erbjudna kurser under året inte startar pga. för få sökande.


Inom det nyligen etablerade Stockholmregionens kompetensråd (SRKR) är fokus att
öka kompetensförsörjningen inom yrkesutbildningar. Detta är positivt och möjliggör en
bredare och samordnad uppslutning i arbetet från de olika aktörerna som är
involverade.

Behovet av infrastruktur, kollektivtrafik och elförsörjning bör
förstärkas


Regionens tillväxt hotas av klara brister i infrastruktur och energiförsörjningen.
Storsthlm anser att brister i infrastruktur och numera även gällande elförsörjningen,
medför stora risker för länets utveckling. Näringslivet behöver expandera och
nyetablera och kommunerna behöver bygga fler bostäder och utöka sin service.
Utvecklingen av kollektivtrafiken är en viktig förutsättning för detta som kan gynna
medborgarnas tillgång till länets arbetsmarknad och underlätta näringslivet
kompetensförsörjning.

Storsthlm menar att Näringslivs- och tillväxtstrategin kan förstärkas ytterligare i
ställningstaganden kring behovet av stöd och agerande från nationell nivå kring dessa
frågor.

Styrningen av ”Strategisk kompetensförsörjning” inom Region
Stockholm behöver tydliggöras


Den 28 januari etablerades Stockholmregionens kompetensråd. Uppdraget är beskrivet
som:
” ……är att tillsammans mobilisera för ett regionalt strategiskt
kompetensförsörjningsarbete och nå en samsyn kring de viktigaste utmaningarna för
regionens arbetsmarknad och kompetensförsörjning på kort och lång sikt.”

Storsthlm menar att det finns behov av att tydliggöra var frågor gällande strategisk
kompetensförsörjningsarbetet kommer hanteras inom Regionen; SRKR eller
kommande Näringslivs-och tillväxtstrategi.

Visa cookie-information