Rapport Bromma flygplats, underlag för avveckling samt Swedavias konsekvensanalys, yttrande

YTTRANDE UT
2021-12-16

Infrastrukturdepartementet
Näringsdepartementet

Rapport Bromma flygplats, underlag för avveckling samt Swedavias konsekvensanalys

Storsthlm är remissinstans och lämnar synpunkter på remissen utifrån Storsthlms roll som samverkansorganisation för Stockholms läns kommuner.

Sammanfattning av Storsthlms synpunkter

  • Tillgängligheten till Sveriges största tillväxtregion är av strategisk vikt.
  • Arlanda flygplats behöver byggas ut och en tillväxt säkras innan en eventuell avveckling av Bromma flygplats kan börja diskuteras.
  • Pandemins konsekvenser för flyget är ännu ovissa.
  • Alternativa flygplatser behövs både i ett säkerhets- och tillgänglighetsperspektiv.
  • Den tekniska utvecklingen möjliggör ett mer hållbart flyg.
  • För Storsthlm är det angeläget att en eventuell nedläggning av Bromma flygplats föregås av gedigna konsekvensutredningar.

Beskrivning av synpunkterna

Storsthlm yttrar sig inte i detalj när det gäller enskilda kommuners val av åtgärder, vilket innebär att Storsthlm inte heller har några synpunkter på̊ lokala politiska beslut. En nedläggning av Bromma flygplats är till slutligen en fråga för Stockholms stad samt Swedavia och ytterst regeringen som är avtalsparter. Storsthlm noterar samtidigt att Swedavias beslut i sin tur behöver grundas i ett eventuellt riksdagsbeslut i frågan.

Nedanstående synpunkter anser Storsthlm behöver beaktas inför kommande beslut.

Tillgängligheten till Sveriges största tillväxtregion är av strategisk vikt

Storsthlm kan konstatera att Stockholmsregionen är en av Europas snabbast växande storstadsregioner med en allt ökande tillväxt som är av stor betydelse för hela landets utveckling och ekonomi. Storsthlm har i flera yttranden påtalat behovet av större satsningar på infrastrukturen i regionen, såväl för de inomregionala behoven som för den nationella och internationella trafiken. De är mycket nödvändiga för säkra en fortsatt stark tillväxt i regionen och i landet.

Flygtrafiken spelar en stor roll för näringslivet och Stockholmsregionens flygplatser är nav för den nationella flygtrafiken. Storsthlm anser att frågan om Bromma flygplats framtid behöver ses i ett större strategiskt infrastrukturperspektiv för regionen som helhet. Storsthlm anser att Arlanda flygplats behöver byggas ut och att både kapaciteten och tillgängligheten till Arlanda måste säkras innan en diskussion om Bromma flygplats framtid kan diskuteras.

Storsthlm vill därutöver göra följande medskick inför de kommande besluten:

Säkerhets- och beredskapsperspektiv måste utredas mer. Det gäller bland annat hur samhällsviktig verksamhet som ambulansflyg och varuförsörjning ska fungera i händelse av allvarlig kris. Att samla all flygverksamhet på Arlanda gör regionen mer sårbar, särskilt då alternativa flygplatser ligger på långt avstånd. Konsekvenserna av att Stockholmsregionen endast skulle ha en flygplats om Bromma flygplats avvecklas behöver därför en djupare analys.

Det är för tidigt att dra långsiktiga slutsatser av om pandemin förändrat förutsättningarna för flygbranschen och människors flygresande. Samhället och världen behöver återgå till mer ”normala” gängor innan man kan bedöma om dagens nedgång är beständig. 

Den snabba teknikutvecklingen öppnar för ett mer hållbart flyg, både vad avser buller och utsläpp. Utvecklingen av nya motorer, material, teknik och processer som minskar bränsleförbrukningen pågår för fullt. Innan år 2030 bedöms elflyg finnas i kommersiell drift och det kommer att förändra förutsättningarna för flyget. Detta perspektiv bör vägas in inför strategiska beslut om flygverksamhetens framtid.

Visa cookie-information