Remissyttrande Avfallsplan för Stockholm 2025-2030

YTTRANDE UT 2024-04-25

Stockholm Vatten och Avfall

Remissyttrande Avfallsplan för Stockholm 2025-2030

Storsthlm lämnar härmed som remissinstans yttrande över remissen Avfallsplan för Stockholm 2025-2030. Storsthlm lämnar synpunkter utifrån Storsthlms roll som samverkansorganisation för
Stockholms läns kommuner. Storsthlm yttrar sig av lokalpolitiska skäl inte i detalj när det gäller enskilda kommuners val av åtgärder, vilket innebär att Storsthlm inte heller har några synpunkter på målsättningar eller det operativa genomförandet av avfallsplanen. Storsthlm kan konstatera att Avfallsplan för Stockholm 2025-2030 speglar Stockholms stads sedan länge höga ambition att arbeta för minskade avfallsmängder och ökad återvinning samt ökad återanvändning. Avfallsplanen sätter också avfallet i ett cirkulärt perspektiv med ett förhållningssätt som utgår från att även om materialet i avfallet kan återvinnas är det bättre för klimatet och miljön att undvika att avfallet överhuvudtaget uppkommer. Det förebyggande åtgärdsarbete som beskrivs i planen utgår även det från att om möjligt undvika att avfallet uppstår. Storsthlm anser därför att avfallsplanen är ett gott exempel på vägledande dokument som beskriver förutsättningarna för en modern och klimatvänlig avfallshantering.

Sammanfattning av Storsthlms synpunkter

Storsthlm konstaterar att avfallsplanen är ett gott exempel på vägledande dokument som beskriver förutsättningarna för en modern och klimatvänlig avfallshantering. Avfallsplanen kan stärkas ytterligare genom regional samverkan. Samverkan kring återvinningscentraler i Stockholms län behöver öka. Invånarna i Stockholms län bör ha möjlighet att nyttja återvinningscentraler oberoende av kommungränser. För Stockholms stad och SVOA skulle ett länsomfattande system som möjliggör för medborgare att nyttja återvinningscentraler oberoende av kommungränser inte bara innebära miljömässiga vinster utan också utgöra ett stort ekonomiskt incitament.

Beskrivning av synpunkterna

Avfallsplanen stärks ytterligare genom regional samverkan

Storsthlm vill med detta yttrande betona hur betydelsefull en regional samverkan är för avfallsplanens genomförande. Planen bör även kunna inspirera regionala avfallsaktörer till ökade målsättningar och även öka regional kommunal samverkan inom området. Storsthlm noterar att detta också formuleras i avfallsplanen; ”staden kan dock inte uppnå målen på egen hand utan arbetet behöver ske i nära samverkan med fler aktörer i samhället. Avfallsplanen har därför utformats på ett sätt som ska stimulera och stärka samverkan och utveckling.” Storsthlm ser med det som utgångspunkt att Stockholms stad genom Stockholm Vatten och Avfall (SVOA), samt andra förvaltningar bör vara drivande krafter i det regionala samarbetet i syfte att nå målen i avfallsplanen.

Samverkan kring återvinningscentraler i Stockholms län

Storsthlm har i uppdrag att skapa förutsättningar för att länets återvinningscentraler blir tillgängliga för alla medborgare och att ett gemensamt kvittningssystem tas fram för att reglera respektive avfallskollektivs kostnad för detta.

Som ett led i det uppdraget har tre regionala principer tagits fram:

 1. Invånarna i Stockholms län ska ha möjlighet att nyttja återvinningscentraler
  oberoende av kommungränser. Fri rörlighet ska råda.
 2. Ekonomisk utjämning ska ske mellan de ÅVC-ansvariga organen, så att
  kostnader för privatpersoners besök på återvinningscentraler belastar
  avfallskollektiven på ett rättvisande sätt.
 3. De ÅVC-ansvariga organen bör sträva efter att på sikt samlas kring
  benämningar, skyltning med mera som gör verksamheten så enkel, bekväm och
  begriplig som möjligt för privatpersoner och företag.

En klar majoritet av länets kommuner, bland andra Stockholms stad, har ställt sig bakom de regionala principerna, men en tillräcklig samsyn har dock ännu inte
uppnåtts. Storsthlm välkomnar därför att det uttrycks i avfallsplanen att; ”avsikten är att under planperioden fortsätta utvidga det system som etablerats i regionen för att möjliggöra för privatpersoner att besöka återvinningscentraler oberoende av hemkommun.”

Storsthlm föreslår att denna skrivning kompletteras med exempel på vilka sätt SVOA konkret kan bidra till en sådan utveckling. Ett exempel kan vara att föra dialog med  andra kommunala avfallsbolag om ett gemensamt synsätt. Ett annat exempel kan vara att lyfta fram det pilotprojekt som SVOA nu genomför tillsammans med Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB), där syftet är att genom avläsning av registreringsskyltar identifiera från vilket avfallskollektiv fordonet härstammar som i sin tur möjliggör en kvittning av kostnaderna för avfallslämningen mellan avfallsbolagen. Om resultatet av projektet blir lyckat ser Storsthlm stora möjligheter att skala upp det till länsnivå. För Stockholms stad och SVOA skulle ett länsomfattande system som möjliggör för medborgare att nyttja återvinningscentraler oberoende av kommungränser inte bara innebära miljömässiga vinster utan också utgöra ett stort ekonomiskt incitament.

Visa cookie-information