Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande, yttrande

Yttrande ut

2021-06-10

Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk hälsa

Storsthlm är remissinstans och lämnar synpunkter utifrån Storsthlms roll som samverkansorganisation för Stockholms läns kommuner.

Sammanfattning av Storsthlms synpunkter

De delar som Storsthlm ser är mest angelägna att yttra sig över är dessa:

  • Kommun och region behöver ha ett tätt samarbete på flera arenor för att möta de samhällsutmaningar som länet står inför. Storsthlm anser att styrande dokument av denna karaktär i högre utsträckning bör tas fram i dialog mellan Region Stockholm, Storsthlm och kommunerna.
  • Av samma anledning anser Storsthlm att kommunen som nödvändig samverkanspart i flera vägval och tillämpningar inom strategin bör beskrivas tydligare i strategin.
  • Storsthlm saknar en samlande intention för regionens egna och länets folkhälsoarbetet - med tydlig strategi för främjande och förebyggande arbete som inkluderar fysisk och psykisk hälsa.

Beskrivning av synpunkterna

Två remisser som berör folkhälsoarbetet har mottagits från Region Stockholm och kansliet har berett ett svar som till viss del tar hänsyn till båda. Detta avser förutom förevarande remiss även Folkhälsopolicy – god hälsa och minskade hälsoklyftor i befolkningen (RS 2020-0535). Kansliet har även tagit i beaktande inkomna synpunkter från kommunerna inför svar.

Positivt med integrering av psykisk hälsa och välbefinnande

Storsthlm ser positivt på att regionen integrerar psykisk hälsa och ett främjande och förebyggande arbete i sin styrning och ledning för samtliga nämnder, bolag och verksamheter. Det är en positiv signalgivning att prioritera psykisk hälsa inom regionen och bland samtliga aktörer i Stockholmsregionen. Strategin har en högt ställd ambition att bidra till ett flertal av regionens visioner och mål, samt på verksamma förändringar från samtliga nämnder och bolag. Det är avgörande att strategin har en uttryckt förväntan att nämnder och bolag ska beakta strategin i budget samt i planering och genomförande av sin verksamhet, och ska avsätta medel för att genomföra det förändringsarbete som behövs.

Samverkan önskas i vägledning och tillämpning

Regioner och kommuner står gemensamt inför pågående och kommande folkhälsoutmaningar och ökande behov inom vård och omsorg.  En analys av nuläge och önskat läge kopplade till vägval och mål hade varit önskvärd i regionens strategi. Kansliet saknar även kopplingar till regionens forskning och utveckling, kunskapsstyrning inom området psykisk hälsa samt samverkan med kunskapsstyrning i kommunerna samt forskning.

Utifrån att kommun och region i sina verksamheter behöver ha ett tätt samarbete på alla nivåer för att möta de samhällsutmaningar som länet står inför, anser Storsthlm att kommunen som samverkanspart inte är tillräckligt beskriven i strategin

Målbilden i strategin är:

Region Stockholms nämnder och bolag erbjuder bästa möjliga och jämlika förutsättningar för att barn, unga, vuxna och äldre i Stockholmsregionen ska kunna upprätthålla och utveckla sin psykiska hälsa och sitt psykiska välbefinnande i olika vardagsmiljöer under hela livsförloppet.

Storsthlm vill understryka att denna målbild inte kommer kunna förverkligas utan en inkludering och samverkan med samtliga kommuner i länet. I framtagandet av denna strategi hade Storsthlm och kommunernas delaktighet varit önskvärt utifrån att strategin avser att påverka på flera arenor i Stockholmsregionen där flera andra aktörer är huvudman.

Strategins vägledande principer uttrycker vidare att nämnder och bolag:

  • tar ansvar för sitt eget bidrag till det gemensamma arbetet för att förverkliga strategins målbild och aktivt bidrar till att samhällsaktörer i hela Stockholmsregionen ska kunna utvecklas i samma riktning

 Här ser Storsthlm positivt på en gemensam dialog och utveckling kring en gemensam framtagen riktning med samtliga kommuner.  Strategin fortsätter att lyfta att nämndernas och bolagen: 

  • fokuserar på barn, unga, vuxna och äldre och deras vardagsmiljöer (t.ex. hem-, bostads, fritids-, förskole-, grundskole-, gymnasie-, högre studie-, utbildnings-, arbets-, kollektivtrafik-, närsamhälles-, hälso- och sjukvårds-, kultur-, fritids-, och digitala miljöer)

Kommunerna är huvudman för flertal av dessa arenor och verksamheter. Kommunerna har även de lokala förutsättningarna för att hälsofrämjande och förebyggande arbete. Samverkan med kommunerna är därmed nödvändig, där gemensamma ingångsvärden och synpunkter kring samordning och gemensamt samlat arbete för hållbarhet över tid kan arbetas fram.

Storsthlm noterar också att ett jämställdhet- och jämlikhetsperspektiv saknas i strategin och vill påtala de socioekonomiska skillnader i hälsa, inklusive psykisk hälsa, som finns att bemöta i befolkningen.

Ett samlat folkhälsoarbete med styrning som kompletterar önskas

Folkhälsopolicyn och strategin för psykisk hälsa har få kopplingar till varandra och saknar därmed en synkronisering som omhändertar ett helhetsperspektiv. Båda styrningarna berör stockholmregionens samlade arbete för folkhälsa samt ställer likande krav på samtliga nämnder och verksamheter, exempelvis folkhälsokonsekvensanalyser. Detta leder till en risk att policydokumenten konkurrerar i stället för att komplettera varandra, men också att utgöra en otydlig signalgivning till de samverkande aktörerna i det gemensamma folkhälsoarbetet inom stockholmsregionen. 

En helhetssyn på hälsa, där fysisk och psykisk hälsa omhändertas som en helhet, saknas i strategin och behöver kompletteras i policyn. Strategin önskar sedan att anta ett brett främjade perspektiv, som ska kompletterar hälso-sjukvården och folkhälsoområdets mer förebyggande inriktning. Åt ena sidan är detta främjande perspektiv i strategin ett fokus på psykosociala och sociala förmågor. Å andra sidan är det folkhälsopolicyn som tydligt uttrycker en avsikt att styra för att stärkande faktorer främjas och riskfaktorer för ohälsa undanröjs eller minskas. Det finns som detta vissa inkonsekvenser mellan dessa två dokument.

Regionen har för avsikt att vara en samlande kraft för länets folkhälsoarbete. Kansliet ser gärna att regionen samlar sin styrning inom främjande och förebyggande arbete. Detta för att stödja en samordnad syn bland sina nämnder och bolag samt i samverkan med kommunerna som regionen kommer bemöta i både ett brett folkhälsoarbete, arbete för psykisk hälsa och insatser att minska skillnader i hälsa.  Det hade i många avseenden varit fördelaktigt om det fanns en folkhälsopolicy och en strategi för folkhälsoarbetet med en gemensam målbild, där den önskvärda prioriteringen för psykisk hälsa hade lyfts.

Storsthlm välkomnar samarbete i det fortsatta arbetet

Storsthlm och kommunerna i Stockholms län ser fram emot att fortsatt samverka i regionens folkhälsoarbete och ser fram emot att Region Stockholm tar initiativ till att skapa sådana möten.

Visa cookie-information