Nu etablerar vi den nya samverkansordningen för god och nära vård

Samverkan med Region Stockholm / 24 november 2022

Samrådsgrupp workshop äldre

På workshopen Äldres hälsa delades deltagarna in i olika bikupor och diskussionerna gick varma.

När huvudöverenskommelsen för vård och omsorg (HÖK) trädde i kraft i september var arbetet redan i full gång med att planera etableringen av den nya samverkansordningen. Under hösten gick startskottet för etableringsaktiviteterna och för två av samrådsgruppsområdena har det nu hållits workshops; Äldres hälsa samt Digitalisering.

Förväntningarna och kraven är höga på hur Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län tillsammans ska bidra till obrutna vårdkedjor och nytta för våra invånare med ett mer personcentrerat arbetssätt. Vi har många år av samverkan i olika former bakom oss men det har inte funnits ett formellt forum för kontinuerlig regional samverkan för denna målgrupp. 

Hög närvaro och engagerade och aktiva deltagare präglade träffarna som hade syftet att fånga in och beskriva de blivande samrådsgruppernas uppdrag och arbetsformer. 

– Dessa workshops har tagit oss från politiska beslut och planering till själva genomförandet att på riktigt utveckla den regionala samverkan mot en mer nära vård och omsorg. Att samla berörda organisationer, kompetenser, erfarenhetsbakgrunder och viljor i ett och samma rum skapar en stark gemensam kraft för kommande steg i detta arbete, säger Anders Carlsson, projektledare för etableringen av HÖK på Storsthlm.  

Deltagarna som var inbjudna hade alla olika kompetenser för att täcka in så många olika perspektiv som möjligt i arbetet. Båda workshopparna leddes av Yvonne Lettermark från Region Stockholm och med hjälp av bikupor identifierades och listades frågor som gällande såväl utveckling som förvaltning. 

Samrådsgruppernas syfte är bland annat att förvalta och följa upp länsövergripande överenskommelser inom samrådsgruppens sakområde, identifiera relevanta utvecklingsfrågor för den länsövergripande samverka samt utgöra en arena för dialog och samverkan kring kunskapsstyrningen som rör samrådsgruppens sakområde, allt för att bidra till en god och nära vård. 

Arbetet med att etablera samverkansstrukturen sker i samverkan mellan Storsthlm och Region Stockholm under hösten 2022 och våren 2023. 

På vår gemensamma digitala samlingsplats om kommuner och regionen i samverkan finns det mer information om till exempel huvudöverenskommelsen, dess riktlinje och pågående etableringsarbete. 

Visa cookie-information