Framtidens socialtjänst: Dialoger för hållbar omställning och samverkan

Kunskapsutveckling / 25 mars 2024

Framtidens socialtjänst - publik

Under februari och mars har Storsthlm tillsammans med Haninge kommun arrangerat en serie dialoger med fokus på den omställning som krävs för att skapa en hållbar socialtjänst inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt funktionshinderområdet. Med ökat behov av samverkan över kommungränserna tog dessa dialoger sikte på att utbyta erfarenheter, knyta kontakter och tänka nytt inför framtiden.

Dialogerna planerades och genomfördes av Malin Carlson och Leonard Kihlgren, processledare från Storsthlm tillsammans med Josefin Castillo och Marie Nyström, utvecklingssamordnare, social- och äldreförvaltningen i Haninge kommun. Och syftade till att erbjuda en mötesplats för erfarenhetsutbyte, nätverksbyggande och för att utforska nya idéer för framtidens socialtjänst.

– I Haninge har vi arbetat med omställning till framtidens socialtjänst och vi såg ett behov av att prata med andra kommuner. Många olika funktioner kommer behöva bidra till att hitta lösningar, säger Marie Nyström.

En ny socialtjänstlag kommer påverka hur socialtjänsten planeras och utförs. Josefin Castillo och Marie Nyström menar att vi fortfarande kan stanna upp och ”provtänka” kring hur vi ska lösa utmaningar och nya möjligheter i och med det omställningsarbete socialtjänsten är i startgroparna för.

Specifika målgrupper

Över 270 deltagare från socialtjänsten i Stockholms län deltog i de tre dialogerna och delade med sig av sina erfarenheter, samverkade och inspirerades inför framtidens utmaningar.

Genom att fokusera på specifika målgrupper, såsom äldre, individ- och familjeomsorg samt funktionshinderområdet, skapades möjligheter att utforska olika frågeställningar under dialogerna.

– Genom att samlas kring en specifik målgrupp i taget så skapas även möjlighet att knyta kontakter för fortsatt samverkan idag och i framtiden. Vi kan behöva gå ihop och hjälpa varandra för att klara de utmaningar vi står inför, förklarade Josefin Castillo.

Deltagarna diskuterade en rad frågor som rörde målgruppens behov, effektiviteten av insatserna och hur man kan anpassa sig för att bättre möta dessa behov.  Dessutom utforskades möjligheterna och riskerna med att använda digitala verktyg för att stärka insatserna.

Inspirerande föreläsningar

Under alla tre tillfällena inledde representanter från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) dagen och gav en bra grund att ha med inför dialogerna.

Sabina Joyau från SKR som var med under dialogen inom äldreområdet poängterade att vägen framåt för socialtjänstens omställning inte är rak och att samverkan över kommungränser blir avgörande.

– Det finns inte en färdig manual för hur socialtjänstens omställning ska gå till. Vägen framåt kommer bitvis vara krokig och snårig. Samverkan och utbyte över kommungränser blir viktiga ledstjärnor i arbetet som vi gör tillsammans, kommenterade Sabina Joyau.

Niklas Eriksson och Anna Thomsson från SKR deltog på funktionshinderområdets dialog och Ove Ledin, SKR höll en inspirerande föreläsning inom området individ- och familjeomsorg.

Sabina Joyau tog med sig tre fortsatta principiella frågor att fundera vidare på.

– Från den dialog jag medverkade på tar jag med mig frågeställningarna; vad vet vi om målgruppen äldre, och vad säger de själva? Ska socialtjänsten ta hand om, eller hjälpa att bli självständig? Och slutligen vilka insatser ska ligga på kommunen och vad kan andra aktörer göra? summerade Sabina Joyau.

Samverkan och helhetssyn

Dialogerna har inte bara bidragit till kunskapsutbyte och nätverksbyggande, utan även dokumenterats för att kunna användas som underlag i fortsatt utvecklingsarbete och eventuell samverkan.

Malin Carlson och Leonard Kihlgren från Storsthlm summerar de tre dialogdagarna med betoning på att det inte bara handlar om en omställning inom socialtjänsten utan om en omställning för många områden och aktörer inom välfärden.  

– Det är många delar av samhället som behöver arbeta tillsammans för att gå mot hållbarhet genom förebyggande arbete och perspektiv. Mer lättillgänglig och än mer kunskapsbaserad socialtjänst behöver utvecklas i samverkan med flera aktörer och inte minst utifrån behov, erfarenheter och resurser hos personerna som är i behov av stöd. Ibland vid vissa tider i livet ibland i hela livet, avslutar Malin och Leonard.

Du kanske också är intresserad av:

Personalbild Malin Carlson
Malin Carlson

Processledare

Leonard Kihlgren
Leonard Kihlgren

Processledare

Visa cookie-information