Huddinge kommun stärker kompetensen med digital utbildning om missbruk och beroende

Missbruk och beroende / 26 mars 2024

Huddinge kommun webbutbildning missbruk och beroende

Under hösten 2023 lanserade Huddinge kommun en webbutbildning med målet att öka medvetenheten bland medarbetarna och förbättra stödet för personer som drabbas av missbruk och beroendeproblem. Ett område där många medarbetare inom kommunen saknar den nödvändiga kunskapen för att kunna hantera det på ett effektivt sätt.

Kamilla Nylund, utvecklingsledare för prevention på socialförvaltningen i Huddinge kommun, har varit drivande i arbetet med webbutbildningen.

– När jag började i Huddinge 2018 fick jag i uppdrag att genomföra en kompetenskartläggning inom individ- och familjeomsorgen (IFO) och sedan bygga upp en kompetensplan baserat på resultaten. Det framgick tydligt att alla medarbetare inom IFO, utöver de som redan arbetade på beroendeenheten, behövde mer kunskap om riskbruk, skadligt bruk, beroende och samsjuklighet, berättar Kamilla Nylund.

Utmaningen låg i att det saknades tillgängliga grundutbildningar inom området. Det ledde till tanken att utveckla en egen grundutbildning. Huddinge kommun lade sedan fram en handlingsplan för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) där utvecklingen av en grundutbildning inom beroende och samsjuklighet för alla medarbetare specificerades som en aktivitet.

– När vi under våren 2022 fick höra att det fanns länsgemensamma medel kvar för utvecklingsprojekt tänkte vi, varför inte söka medel från Storsthlm och göra en digital produktion som vi kan dela med fler? Och på den vägen är det, säger Kamilla.

Utmaningar under arbetets gång

Att ta fram webbutbildningen innebar en rad utmaningar. Kamilla betonar särskilt tidsaspekten.

– Det var många utmaningar, den största var att få till tiden att göra utbildningen själv, på egen hand och inte outsourca den. Det tog mycket mer tid än förväntat, och det blev svårt att få till kritisk granskning från externa, vilket är något vi fortfarande arbetar med, säger Kamilla.

Överraskande målgrupper

Trots utmaningarna är Kamilla nöjd med både arbetet och resultatet.

– Jag är nöjd över att vi lyckades komprimera ett så stort omfattande kunskapsområde som ANDTS, psykisk hälsa och samsjuklighet till en kort digital grundutbildning anpassad till medarbetare utan förkunskaper inom området, säger Kamilla.

En överraskning var att personer som redan hade kunskap inom området också visade intresse för utbildningen och uppskattade den. Det visar på det breda intresset och behovet av sådana utbildningar även bland dem som redan har en viss kunskapsnivå.

Tillgänglig för andra kommuner

Webbutbildningen är tillgänglig för andra kommuner att använda. När andra kommuner använder utbildningen understryker Kamilla vikten av att anpassa vissa delar till den egna kontexten.

– Vissa avsnitt är specifika för Huddinge kommun och behöver ses över för att passa andra kommuners arbetsmetoder och strukturer, säger hon.

Kamilla avslutar med att betona vikten av att paketera och anpassa utbildningar för olika målgrupper för att säkerställa deras relevans och effektivitet.

– Jag tror det är viktigt att vi paketerar utbildningar, för när verksamheter inte tycker att det här är något för oss och de blir missnöjda då är det svårt att nå fram sen med nya.

Genom att göra detta blir det enklare att möta behoven hos olika verksamheter och säkerställa att utbildningar används effektivt för att främja lärande och utveckling inom området.

Länk till utbildning

Här hittar du Huddinge kommuns webbutbildning om missbruk och beroende.

Visa cookie-information