Länets aktörer förebygger och bekämpar våld tillsammans

26 mars 2024

Operation Kvinnofrid logga

Våld i nära relation är fortsatt ett utbrett problem i Stockholms län. Regionala aktörer stärker nu sina åtaganden och åtgärder, för att förebygga och bekämpa våldet.

Länsstyrelsen, Kriminalvården, Polisen, Åklagarmyndigheten, Region Stockholm, Stockholms Stad och Storsthlm enades 2020 kring en gemensam strategi inom ramen för samverkansplattformen Operation Kvinnofrid. Syftet med strategin är att stärka det regionala och lokala arbetet för att förebygga och bekämpa våld och att förbättra förutsättningarna för samverkan mellan länets aktörer. 

Nu har Operation Kvinnofrid antagit en ny handlingsplan som framför allt stärker arbetet för att nå målen:

  • våldsutövare ska ha tillgång till återfallsförebyggande insatser utifrån sina behov
  • myndigheter och aktörer ska arbeta aktivt för att upptäcka våldsutsatta vuxna och barn samt våldsutövare.

Genom att utveckla stödet till yrkesverksamma som kommer i kontakt med våldsutövare ska aktörerna bättre kunna förebygga återfall hos våldsutövare. Dessutom ska Operation Kvinnofrids aktörer förbättra sin samverkan kring frågor som rör kontaktförbud, informationsdelning och sekretessbrytande bestämmelser, för att ytterligare stärka det förebyggande arbetet. Flera av åtagandena i handlingsplanen handlar om utveckling av samverkan mellan kommunerna och andra aktörer.

Caroline Boström, regional samordnare för Initiativ Gryning i polisregion Stockholm, sitter med i Operation Kvinnofrids samordningsgrupp, tillsammans med bland annat Storsthlm. Hon betonar vikten av att handlingsplanen stärker samarbetet ytterligare mellan polis och socialtjänst för att hantera våldsutövare.

- Vi har ett väl utvecklat arbete mellan polis och socialtjänst när det kommer till våldsutsatta men behöver bli ännu bättre på att identifiera riskfaktorer gällande ökad risk för allvarligt eller dödligt våld. På så sätt kan vi ännu bättre upptäcka och förhindra att dessa brott sker. De åtgärder som tas upp i handlingsplanen syftar till att våldsutövare ska förändra sitt beteende genom exempelvis återfallsförebyggande insatser som kontaktförbud och behandling, säger Caroline Boström.

Nytt för i år är att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen också är med och bidrar med åtaganden i arbetet, förutom aktörerna i Operation Kvinnofrid.

Handlingsplanen är en del av Operation kvinnofrids ”Strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 2020–2026”, med åtta gemensamma regionala mål.

Personalbild Daphne Wahlund
Daphne Wahlund

Processledare

Visa cookie-information