Sammanfattning från styrelsen den 13 juni 2024

Styrelse / 18 juni 2024

Styrelsen godkände uppföljningen, omfattande både verksamhet och ekonomi, för första tertialet 2024. En reviderad beredningsprocess för rekommendation om gymnasiepriser antogs liksom prislistan för 2025.

Styrelsen fick därutöver bland annat information om en remiss från Naturvårdsverket om hållbar masshantering samt lägesrapporter från de politiska styrgrupperna digitalisering och infrastruktur.

Läs om alla ärenden i sin helhet och protokollet här.

Här beskrivs kort några av ärendena.

Uppföljning av tertial 1 år 2024

Tertialuppföljningen som styrelsen godkände omfattar både verksamhet och ekonomi.

Enligt årets verksamhetsplan finns 45 verksamhetsmål inom fem samverkansområden. I 40 av dessa mål prognostiseras måluppfyllelse enligt plan.  I fem mål finns viss avvikelse.

Det ekonomiska utfallet skiljer något mot periodens budget, främst på grund av eftersläpning av pensionskostnader och att rekryteringsprocessen av vissa tjänster dragit ut på tiden. Verksamheterna som finansieras av serviceavgift prognostiserar en budget i balans.

Då den länsövergripande styrgruppen för socialtjänstens frågor beslutade att inte låta Storsthlm innehålla den del av statliga stimulansmedel inom God och nära vård och omsorg samt psykisk hälsa som var budgeterat för gemensamma aktiviteter och personal, har kansliet behövt prioritera om för att klara sina åtaganden.

Uppdrag om översyn av prismodell för gymnasieprislistan

Storsthlms styrelse beslutade den 14 september 2023 att uppdra åt kansliet att göra en översyn av gymnasieprislistans modell och föreslå en ny modell. Översynen skulle belysa flera områden, bland annat beredningsprocessen på Storsthlm, socioekonomisk fördelning och strukturtilläggets konstruktion och nivå, effekter och eventuell kompensation för höga hyror och utbyggnationer.

Översynen har resulterat i flera rapporter och underlag som legat till grund för styrelsens beslut om såväl reviderad beredningsprocess som prismodell och att i övrigt arbeta i den riktning som rekommenderats.

I samma ärende gav styrelsen den politiska styrgruppen för gymnasieregionen i uppdrag att ta fram förslag till ett justerat primärt samverkansavtal med tydliga mål och uppföljning som ska antas av styrelsen och hemkommunerna under hösten 2024.

Programpriser och strukturtillägg för gymnasieskolan samt SFX-utbildning 2025

Styrelsen beslutade att rekommendera kommunerna att prislistan 2025 för gymnasieskolan justeras med en uppräkning om 2,8 % samt för strukturtilläggets nivå 2-3 (meritvärde 1-119) med 6%.

Uppräkningen av priserna för SFX-utbildningen räknas upp med 2,8%.

Aktuella remisser

Samrådsförslag om ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Region Stockholm har remitterat ett samrådsförslag om ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen.  Synpunkter ska vara Region Stockholm tillhanda senast den 30 september 2024. Storsthlm kommer yttra sig och därför beslutade styrelsen om ett extra arbetsutskott den 10 september följt av extra styrelsemöte 19 september.

Naturvårdsverkets remiss om hållbar masshantering

Yttrandet över Naturvårdsverkets remiss ”Vägledning om masshantering och användning av massor i anläggningsarbeten – riskbedömning” ska tas fram i samarbete med Region Stockholm och Stockholms stad som är remissinstanser. Kommuner som inte är remissinstanser men som väljer att ändå svara och kommuner som inte skickar in egna remissyttranden har möjlighet att komma med inspel till Storsthlms yttrande. Storsthlm har dispens att lämna yttrandet till och med den 21 augusti och ett per capsulam beslut i Storsthlms styrelse är planerat till i mitten av augusti.

Kategorier: Storsthlm, Styrelse
Visa cookie-information