Tre fokusområden

Utbildning & arbetsmarknad

Vi skapar bättre möjligheter för människor att nå sina livsmål. Detta genom en samverkan som skapar utbildningar med hög kvalitet och stor bredd – och ger fler vägar in på arbetsmarknaden.

Social välfärd & hälsa

Vi stärker invånarnas hälsa och livskvalitet, särskilt för utsatta barn och unga samt äldre, genom att utveckla och samordna en social välfärd som är trygg, kvalitetssäker och effektiv oavsett huvudman eller vårdform.

Samhällsbyggnad & miljö

Vi bidrar till en bättre livsmiljö i en växande storstadsregion, genom samverkan kring samhällsplanering, bostadsförsörjning och miljöfrågor.

Tre förutsättningar

Kommunal ekonomi

Den kommunala ekonomin i länets kommuner utmanas från flera håll. Kommunernas skatteunderlag varierar med konjunkturen och den demografiska utvecklingen ställer allt högre krav på välfärden. Samtidigt växer kommunerna snabbt vilket medför stora investeringar. Genom ekonomisk analys utifrån ett storstadsperspektiv samt dialog och erfarenhetsutbyte kan kommunerna bättre hantera den ekonomiska verkligheten och använda medborgarnas skattemedel så effektivt som möjligt.

Digitalisering

Digitalisering erbjuder möjligheter att förbättra, effektivisera och utveckla kommunernas verksamheter. Samtidigt möter kommunerna många aktörer och initiativ som inte är koordinerade och som därmed är svåra att överblicka. Genom samverkan kan kommunerna på ett effektivt sätt hålla fokus, stärka engagemanget, dela kunskap och använda varandras kompetenser. Samarbetet ger också länets kommuner en starkare och mer enad röst i dialogen med andra aktörer.

Kompetensförsörjning

Den kraftiga befolkningstillväxten kombinerat med stora pensionsavgångar gör att det råder brist både på arbetskraft och vissa kompetenser. Förmågan att utbilda och attrahera personal till skola, socialtjänst, vård och omsorg samt samhällsbyggnad blir kritiskt för att klara  kommunala kärnuppdrag. Fler människor behöver få upp ögonen för kommunerna som arbetsgivare. Ett bredare samarbete med lärosätenas utbildningsprogram och gemensamma insatser för kompetensutveckling och vidareutbildning blir viktiga.

Visa cookie-information