Informationsbrev: Länsgemensam information om ungdomsmottagningarna

I Stockholms län bedrivs ungdomsmottagningsverksamhet i samverkan mellan kommunerna i länet och Region Stockholm. Sedan mars 2021 gäller en överenskommelse för hur parterna ska samverka för att skapa förutsättningar för en likvärdig, jämställd och jämlik ungdomsmottagning. 

Ungdomsmottagningar riktar sig till ungdomar i åldern 12–22 år och bedrivs i samverkan mellan kommun och Region Stockholm. Kommunen som ansvarar för kuratorsinsatser och regionen ansvarar för barnmorske- och läkarinsatser. 

Storsthlm har fått i uppdrag att upphandla och förvalta en kommungemensam app för att öka tillgängligheten till ungdomsmottagningarnas kuratorer.

Här hittar du mer information om den kommungemensamma appen. 

Ett led i ett utvecklingsarbete för samverkan mellan kommunerna i länet och Region Stockholm gällande ungdomsmottagningarna har pågått sedan 2018. Storsthlm har varit ett stöd till kommunerna där en del i arbetet har varit att ta fram en gemensam överenskommelse för hur ungdomsmottagningarna ska bedrivas i Stockholms län.  

Samverkan mellan länets kommuner och Region Stockholm kring Stockholm läns ungdomsmottagningar 

Överenskommelsen mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm gäller sedan mars 2021. Den beskriver tydligt hur kommunerna och regionen ska bedriva och arbeta med ungdomsmottagningarna i länet. Överenskommelsen skapar förutsättningar för att alla ungdomar ska mötas av en likvärdig, jämställd och jämlik vård – oberoende av var de bor eller vilken mottagning de besöker. Den är också tänkt att vara ett stöd för ungdomsmottagningarna i hur de ska organisera sig och utföra verksamheten.

Överenskommelse - Stockholms läns ungdomsmottagningar

Arbetsbeskrivning och rutin för kuratorer på ungdomsmottagningar  

Det är kommunen som ansvarar för kuratorsinsatser på en ungdomsmottagning. Kopplat till överenskommelsen finns det framtaget en arbetsbeskrivning för kuratorer samt en rutin för hur kurator ska gå tillväga när en orosanmälan behöver göras.

Kuratorers arbetsuppgifter på en ungdomsmottagning 

Rutin för kuratorer på ungdomsmottagningar i Stockholms län 

Länsövergripande samverkan och uppföljning 

Samverkan och samarbete är centralt i ungdomsmottagningens arbete och sker på flera nivåer. Tillsammans ansvarar Storsthlm och Region Stockholm för länsövergripande samordning på ungdomsmottagningarna.

Personalbild Sara Broger
Sara Broger

Samordnare i ungdomsmottagningsfrågor

Visa cookie-information