Digitalisering inom socialtjänsten

Storsthlm samverkar med kommunerna i länet, Region Stockholm samt flera andra myndigheter och aktörer mot målet att skapa en sömlös vård och omsorg med stöd av digitalisering.

Utmaningarna med att verksamhetsutveckla socialtjänstens vård och omsorg med stöd av digitalisering är stora, och arbetet är inte möjligt att göra själv. Inte minst på grund av det ökade behoven att kommunicera och utbyta information mellan kommuner, region samt andra myndigheter och aktörer. Det finns också ett behov av att tillsammans påverka utvecklingen på nationell nivå, så att den stödjer kommunernas behov.

Kommunalt samarbete 

Strategiskt nätverk socialtjänst har utsett representanter med digitaliseringsuppdrag inom varje kommun till en samverkansgrupp. Socialtjänstens digitaliseringsgrupp arbetar med de utsedda uppdragen som finns i Storsthlms verksamhetsplan. Uppdragen rör såväl hur kommunerna i länet skapar bäst förutsättningarna för att implementera och maximera nyttan av välfärdsteknik i sin verksamhet, som hur ersättningsmodeller till utförare kan utformas för att inte hindra eller försvåra innovation.

Inom Stockholms län finns många lyckade exempel på hur kommuner med digitaliseringens hjälp har utvecklat sin verksamhet. Det finns också en stor styrka i att sprida kunskap och erfarenhet och stödja varandra för att som län röra sig snabbare än vad varje enskild kommun har möjlighet att göra.

Arbetet inom detta är också en skärningspunkt mellan flera strategiska nätverk hos Storsthlm, och stor vikt läggs vid att säkerställa en koppling mellan framförallt Strategiskt nätverk socialtjänst och digitalisering.

Samarbete med Region Stockholm

Tillsammans med kommunerna i länet och Region Stockholm har Storsthlm etablerade samarbetsformer som leds av en samrådsgrupp, Digital samordning i länet, med koppling till tjänstemannastyrgruppen sammanhållen vård och omsorg samt den politiska styrgruppen Vård i samverkan (VIS).

Uppdraget är att åstadkomma digitalt informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg i länet, även fast vi inte har samma IT-stöd. Ambitionen är en sömlös vård och omsorg med stöd av digitalisering.

Storsthlm samverkar bland annat med kommunerna i Stockholms län, Region Stockholm och andra aktörer för att möjliggöra och öka användandet av digitala möten via video mellan huvudmännen. Ett aktuellt pågående projekt är att i länet införa ett nytt IT-stöd för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård till kommunerna, där Storsthlm har en samordnande roll. Projektet är inte bara ett viktigt arbete för att säkra kommunikationen kring våra invånare, men också för att visa på potentialen in ett effektivt samarbete mellan kommunerna och Region Stockholm.

IT-stöd för utskrivning från slutenvård 

Länk mellan nationell och lokal nivå

Storsthlms uppdrag innefattar att vara en länk mellan nationell och lokal nivå. Det innebär tät samverkan med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Inera kring e-hälsofrågor. Inom ramen för Regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS) för digitalisering inom socialtjänstens område representeras länet av Storsthlm, tillsammans med Stockholms stad och FoU Nordost.

Personalbild Katarina Volgy
Katarina Völgy

Processledare

Visa cookie-information