Storsthlm Logo New Regionstockholm Logo New

Kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm har många år av samverkan bakom sig. Idag finns ett tjugotal gemensamma länsövergripande överenskommelser för samverkan kring hälsa, vård och omsorg. Sedan år 2022 finns en huvudöverenskommelse (HÖK) mellan kommunerna och regionen gällande samverkan inom hälsa, vård och omsorg för att skapa ännu bättre förutsättningar för samarbete mellan parternas verksamheter.

Om huvudöverenskommelsen

Huvudöverenskommelsen beskriver hur samverkan mellan kommun och region ska ske på länsövergripande såväl som delregional och lokal nivå, samt hur samverkan ska följas upp. En övergripande överenskommelse behövs för att främja samverkan och skapa förutsättningar för att alla parter ska kunna erbjuda sammanhållna och samordnade insatser. Den skapar förutsättningar för fortsatt utveckling och förändring av samverkan mellan parterna.

Huvudöverenskommelsen bygger till stor del vidare på de arbetssätt och samverkansformer som har fungerat väl hittills. Den skapar också förutsättningar för att fortsätta utveckla samverkan. Till huvudöverenskommelsen finns en riktlinje som konkretiserar organisation och arbetsformer för att göra verklighet av överenskommelsen. Riktlinjen beslutades av VIS tjänstestyrgrupp.

Det gemensamma målet och målgrupper

Det övergripande målet med samverkan mellan kommunerna och regionen är att den enskilde ska få en god, sömlös och personcentrerad vård och omsorg, samt att befolkningens hälsa ska förbättras. Det ska ske på ett samordnat, jämlikt och kostnadseffektivt sätt för invånarna i Stockholms län. Målgrupper för samverkan är patienter och brukare, även barn och unga, som har behov av sammanhållna insatser från både kommun och region.

Så togs huvudöverenskommelsen fram

Våren 2021

Storsthlm och hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm har tillsammans tagit fram ett förslag till huvudöverenskommelse sedan skickas ut på remiss till kommunerna.

September 2021

Utifrån kommunernas synpunkter efter remissrundan togs ett förslag fram till den politiska styrgruppen Vård i samverkan (VIS) i september.

Oktober 2021

Storsthlms styrelse beslutar att rekommendera kommunerna att anta huvudöverenskommelsen.

November 2021

Region Stockholms hälso- och sjukvårdsnämnd beslutar om att rekommendera regionfullmäktige att anta huvudöverenskommelsen.

Februari 2022

Länsgemensam riktlinje är klar.

Våren 2022

Kommunfullmäktige i samtliga kommuner och regionfullmäktige i Region Stockholm beslutar om huvudöverenskommelsen.

September 2022

Huvudöverenskommelsen började gälla.

Kontakt

Daphne Wahlund, Storsthlm och VIS processledning, daphne.wahlund@storsthlm.se

Gunilla Benner Forsberg, Region Stockholm och VIS processledning, gunilla.benner-forsberg@regionstockholm.se

 

Visa cookie-information