Storsthlm Logo New Regionstockholm Logo New

Att ha en samordnad process runt patienten för att sjukhusvistelsen kan förkortas har många fördelar. För det första handlar det om patientens bästa; en patient ska kunna lämna sjukhuset på ett tryggt och säkert sätt och inte ligga kvar längre än nödvändigt. När patienten sedan skrivs ut från slutenvård på sjukhus och behöver fortsatt vård och omsorg, ska det inte märkas om det är kommunen eller Region Stockholm som är vårdgivare.

Överenskommelse kring samverkan vid utskrivning från slutenvård

Kommunerna i länet och regionen har sedan 2020 en överenskommelse kring samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Lagen syftar till att främja en god vård för personer som behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den regionfinansierade öppna vården.

Överenskommelsen mellan kommunerna och regionen handlar om att övergången från slutenvård till fortsatt vård i patientens egna hem, eller på särskilt boende, ska bli så trygg, säker och effektiv som möjligt.

Överenskommelse samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (pdf)

Utvecklingsarbete pågår för att förbättra utskrivningsprocessen

Att ha en gemensam överenskommelse mellan olika parter kräver sin uppföljning. Storsthlm stödjer kommunerna och arbetar tillsammans med regionen för att vidareutveckla samverkansformerna. Just nu pågår införandet av ett nytt IT-stöd , så att alla parter kan kommunicera bättre med varandra och därmed förenkla och förbättra utskrivningsprocessen. Det tidigare IT-stödet Webcare har ersatts av Lifecare Samordnad Planering (Lifecare SP) och kommer att införas hos samtliga aktörer som ska samverka vid utskrivning och har behov av ett IT-stöd för det arbetet

IT-stöd utskrivning från slutenvård

Riktlinje och rutiner

Med utgångspunkt i lagen och den gemensamma överenskommelsen finns en riktlinje och två rutiner som beskriver ansvarsfördelning mellan kommunerna och regionens verksamheter i utskrivningsprocessen. Riktlinjen och rutinerna beskriver hur alla som är involverade i utskrivning av patienter ska agera i varje steg av utskrivningsprocessen; från hur inskrivning görs och hur en samordnad individuell plan (SIP) ska upprättas.

Storsthlms uppdrag

Sedan lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS) trädde i kraft 2018 har Storsthlm arbetat med att ge stöd till kommunerna i sin samverkan med regionen. Detta genom att dels vara ett stöd för att ta fram en överenskommelse som beskriver hur slutenvård, öppenvård och kommun ska samverka vid utskrivning, dels att fortsättningsvis vara ett stöd till kommunerna i hur de ska tillämpa överenskommelsen. Storsthlm arbetar också med att analysera effekter av överenskommelsen och se till att den fungerar bra.

Kontaktlista till kommuner och stadsdelar som ska användas vid den nya inskrivningsprocessen

För att ändra uppgifter i ovanstående dokument, kontakta kommunikation@storsthlm.se.

Rapportera samverkansbrister

Uppgifterna om samverkansbrister ligger till grund för analys och för att kunna åtgärda systematiska problem kring samverkan. Via formuläret registreras problem kring Stockholms läns överenskommelser …

Läs mer
Visa cookie-information