Förbundsmötet beslutar om ekonomiska ramar

Förbundsmötet beslutar vart fjärde år om taket för serviceavgiften inför varje mandatperiod. Under mandatperioden 2023–2026 är taket 0,45 promille av kommunernas samlade skatte- och statsbidragsintäkter.

Serviceavgiften 2023

Enligt Storsthlms stadgar ska styrelsen varje år fastställa kommande års serviceavgift. Avgiftsunderlaget består av medlemmarnas sammanlagda skatteintäkter och generella statsbidrag föregående år. Förbundsmötet beslutade i mars 2023 att avgiften högst får vara 0,45 promille av kommunernas skatte- och bidragsintäkter. Sedan 2015 har avgiften legat på 0,42 promille. Till år 2020 sänktes avgiften till 0,4 promille och till 2021 och 2022 ner till 0,39 promille. För 2023 ligger avgiftsunderlagsnivån kvar på 0,39 promille vilket innebär en ökning med 1,2 miljoner kronor från föregående år.

Serviceavgiftsfinansierade verksamheter

Serviceavgiften finansierar kostnaden för styrelse, politiska styrgrupper och ledning, gemensamma funktioner så som kommunikation, processtöd och stab samt verksamheterna som bedrivs inom ramen för regional utveckling och välfärdsutveckling.

Avtalsfinansierade verksamheter

På uppdrag av medlemskommunerna samt Håbo och Gnesta kommun drivs Gymnasieantagningen Storsthlm som hanterar alla ansökningar till gymnasieskolor och gymnasiesärskolor, samt den gemensamma ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) som innehåller uppgifter om samtliga ungdomar mellan 16-19 år. Verksamheten är avtalsfinansierad i förhållande till antal folkbokförda 16-åringar i respektive kommun. 

Övriga avtals- och projektfinansierade verksamheter

Storsthlm har ett antal projektfinansierade verksamheter, exempelvis statliga stimulansmedel inom social välfärd och hälsa där mycket av medlen förmedlas via Storsthlm vidare till kommunerna.

Gunilla Wictorin ekonomichef
Gunilla Wictorin

Ekonomichef

Visa cookie-information