Digital tvilling förenklar framtidens stadsutveckling i Sundbyberg

Digitalisering / 14 december 2023

Sundbybergs stad digital tvilling

Överst till vänster Ulrika Nordqvist, nedan till vänster Sofia Widell, digitaliseringsstrateg från Täby kommun testar WR-glasögon. Jenny Illerstam, verksamhetsutvecklare och Mark Ghaly, GIS-ingenjör presenterade Sundbybergs stads arbete.

För att underlätta planeringsprocesser, stadsutveckling och medborgardialog har Sundbybergs stad börjat arbeta med en digital 3D-modell, för att visualisera och analysera bebyggelseutvecklingen i staden, en så kallad digital tvilling.

En digital tvilling medför en rad nyttor både för kommunernas beslutsprocess och för invånare i kommunen som enklare kan se hur förslag på ny bebyggelse kommer att se ut.

– Man kan lite förenklat säga att det är en digital representation av verkligheten. En exakt definition på vad en digital tvilling ska innehålla finns inte, och det finns många sätt en digital tvilling kan byggas upp på, säger Ulrika Nordqvist, utvecklingschef på utvecklings- och hållbarhetsavdelningen, Sundbybergs stad.

Olika syften och behov

Hur den byggs upp och vilket innehåll den har beror på vilka syften och behov den ska uppfylla. I Sundbyberg används den bland annat för att testa olika bebyggelsescenarier genom att visualisera planerad bebyggelse i 3D. Planarkitekterna använder verktyget för att bland annat utföra solstudier vid detaljplanskedet och för dialog med politiker och byggaktörer. Stadens exploaterings- och näringslivsutskott kan även se hur de nya husen kommer passa in med det befintliga och ha en mer konkret dialog med stadens planarkitekter.

–  Vid samråd är personer som bor nära det planerade byggområdet ofta oroliga för om planerade nya hus kommer att skymma sikten. På samrådet kan de då se direkt hur sikten kommer bli från just deras bostad, det är uppskattat,säger Ulrika Nordqvist.

Viktigt med rätt kompetens

Sundbybergs stads digitala tvilling består av ett punktmoln, byggnadspolygoner (i LOD2) samt ett ortofoto, för att få en snyggare visualisering. Mark Ghaly, GIS-ingenjör i Sundbybergs stad, har skapat den digitala tvillingen och sköter underhåll och uppdateringar samt stöttar planarkitekterna med de analyser som behövs.

– Ett medskick till andra kommuner som vill börja arbeta med digitala tvillingar är att se till att kompetensen för att underhålla och uppdatera den digitala tvillingen finns i kommunen. På så sätt är man inte är beroende av konsulter så fort en ändring behöver göras, avslutar Ulrika Nordqvist.

Delar med sig av erfarenheter

Den 7 december fick Sundbybergs stad besök av Storsthlms strategiska nätverk för digitalisering. Nätverkets medlemmar är utvalda av länets kommundirektörer och är i huvudsak IT- och digitaliseringschefer, strateger och verksamhetsutvecklare.

Nätverket träffas för att dela erfarenheter kring digitalisering från sina kommuner i syfte att lära av varandra och skapa möjligheter till samverkan mellan kommuner. Men också för att bevaka vad som händer på nationell nivå.

– Det finns gott om goda exempel i vårt län. Av den anledningen besökte vi Sundbybergs stad och fick reda på hur man med ganska små medel och på kort tid kan skapa ett sätt att arbeta med digital tvilling, säger Jonas Nordqvist, processledare på Storsthlm och ansvarig för Storsthlms strategiska nätverk för digitalisering.

Mer information om Sundbybergs stads arbete

Har du frågor kring Sundbybergs arbete med digital tvilling, vänligen kontakta Ulrika Nordqvist, utvecklingschef/avvdelningschef, Utvecklings- och hållbarhetsavdelningen, Sundbybergs stad, e-post: ulrika.nordqvist@sundbyberg.se

Personalbild Jonas Nordqvist
Jonas Nordqvist

Processledare

Visa cookie-information