Gemensam länsövergripande handlingsplan för god och nära vård

Samverkan med Region Stockholm / 8 juni 2023

Vård och omsorg händer

Nu startar Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län det gemensamma arbetet med att ta fram en handlingsplan för god och nära vård. Redan i december 2023 ska den gemensamma politiska styrgruppen för Vård i samverkan (VIS) besluta om handlingsplanen.

Syftet med en gemensam handlingsplan är att den ska vara ett länsövergripande, långsiktigt verktyg för att ta steg mot målet om en mer god, sömlös och personcentrerad vård och omsorg samt förbättrad hälsa hos befolkningen – god och nära vård. Redan i huvudöverenskommelsen (HÖK) som trädde i kraft i september 2022, var regionen och kommunerna överens om att en gemensam handlingsplan för god och nära vård ska arbetas fram. Under etableringen av överenskommelsen har utvecklingen av samverkan bland annat inriktats på att ge förutsättningar för att kunna ställa om till god och nära vård.

Enskilda och gemensamma processer

Regionen och kommunerna har arbetat med omställningen till god och nära vård inom sina respektive vårdansvar under flera år i takt med det reformarbete som sker nationellt och regionalt. Utvecklingen av god och nära vård innebär inte en ny organisationsform eller vårdnivå. Innebörden av begreppen god, nära och tillgänglig tar sin utgångspunkt i patienten/brukarens behov. Det handlar om att utveckla ett förhållningssätt i vård och omsorg mot en mer personcentrerad hälso- och sjukvård där samarbetet och samverkan mellan regioner och kommuner är central. Enskilda och nationella processer kommer att bidra till kommande gemensamma handlingsplan. Handlingsplanen är avgränsad till de gemensamma delar i länets vård- och omsorgssystem där huvudmännen behöver samverka för att nå målet om en mer god, sömlös och personcentrerad vård och omsorg samt förbättrad hälsa hos befolkningen – god och nära vård.

Beredning och beslut

Handlingsplanen bereds av VIS tjänstestyrgrupp och beslutas av VIS politiska styrgrupp. Perioden för dialog under september – oktober är en central del av processen för att säkerställa att planen är relevant och genomförbar för alla berörda parter. Handlingsplanen föreslås gälla längre än en mandatperiod, 5 - 7 år. Handlingsplanen ska årligen brytas ner i prioriterade uppföljningsbara mål och aktiviteter. Dessa bereds av VIS tjänstestyrgrupp och beslutas av VIS politisk styrgrupp.

Faser i arbetet med handlingsplanen

Under våren 2023 har arbete pågått för att förbereda för att ta fram den gemensamma handlingsplanen. Den 30 maj presenterades syfte, tidplan och process för att ta fram handlingsplanen för VIS politiska styrgrupp. Nu startar arbetet med att identifiera vad handlingsplanen ska innehålla för att fungera som ett stöd i omställningen mot en god och nära vård. Under hösten kommer ett förslag att sammanställas i dialog med berörda aktörer, bland annat i de samrådsgrupper som nu bildas för samverkan på länsövergripande nivå. Den färdiga handlingsplanen ska enligt tidsplan beslutas om i VIS politiska styrgrupp i december. Sedan fortsätter arbetet med att göra verklighet av planen.

 

Läs mer om regionens och kommunernas gemensamma arbete inom ramen för huvudöverenskommelsen (HÖK) på samlingssidan för samverkan.

Personalbild Anders Carlsson
Anders Carlsson

Projektsamordnare

Personalbild Daphne Wahlund
Daphne Wahlund

Processledare

Visa cookie-information