Sjuårig handlingsplan för god och nära vård och omsorg, nu med prioriterade aktiviteter för 2024

Samverkan med Region Stockholm / 7 mars 2024

läkare kvinna nyhetsbrev

Den politiska styrgruppen för vård i samverkan (VIS) har fattat beslut om vilka aktiviteter som ska prioriteras i länsövergripande samverkan under 2024. Det innebär att genomförandet nu inleds av den gemensamma handlingsplanen för god och nära vård och omsorg 2024-2030 mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län.

Handlingsplanen ger strategiska inriktning

I december 2023 fattade den politiska styrgruppen vård i samverkan (VIS) beslutet om den länsövergripande handlingsplanen för god och nära vård och omsorg 2024 - 2030. Handlingsplanen är gemensam för kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm och är styrande på den länsövergripande nivån och ska ge riktning och stöd för den lokala nivån under kommande sjuårsperiod fram till 2030. Handlingsplanen utgår från huvudöverenskommelsen (HÖK) som beslutades 2022 och det övergripande målet för samverkan: Den enskilde ska få en god, sömlös och personcentrerad vård och omsorg, samt att befolkningens hälsa ska förbättras. Det ska ske på ett samordnat, jämlikt och kostnadseffektivt sätt för invånarna i Stockholms län. 

Systematiskt arbetssätt

Handlingsplanen anger strategiska inriktningar inom fem målområden. De strategiska inriktningarna ger en prioritering och uthållighet under sjuårsperioden. Prioriterade aktiviteter som definierats för 2024 fokuserar på utmaningar som kräver samverkan mellan kommun och region och som inte kan lösas i den lokala samverkan eller bäst löses regionalt. Aktiviteterna ska leda till att länsövergripande samverkan förbättrar förutsättningarna för och undanröjer hinder för den lokala samverkan. Lokal samverkan ska inte invänta resultaten från länsövergripande aktiviteter utan följer sina lokala planer. Samspelet mellan lokal och regional nivå skapar dynamik i genomförandet där dialog och samordning kommer utvecklas över tid.

Modell för årlig identifiering av aktiviteter och uppföljning

De länsövergripande aktiviteterna för 2024 är indelade i uppdrag fördelade på samtliga målområden. Några aktiviteter berör flera eller samtliga av de sakområden som samverkan är inriktad på, dvs barn och ungas hälsa, psykisk ohälsa och beroende, hälsa för personer med funktionsnedsättning, äldres hälsa samt området digitalisering. Exempel på aktiviteter är utveckling och tillämpning på regional nivå av verktygen SIP (samordnad individuell plan) och IT-stödet Lifecare SP.

Arbetet med att följa upp och prioritera aktiviteter kommer att ske årligen under handlingsplanens giltighetstid fram till 2030. Flera aktiviteter har en längre tidshorisont än ett år där uppföljning är central för att säkra att insatserna successivt leder till måluppfyllelse.

Se hela listan över prioriterade uppdrag och aktiviteter för 2024 (pdf). 

Läs mer om arbete med den gemensamma handlingsplanen för god och nära vård och omsorg 2024-2030.

Kontakt

Har du frågor om handlingsplanen för god och nära vård och omsorg, aktiviteterna eller samverkansarbetet, är du välkommen att kontakta VIS processledning.

Till VIS processledning

Visa cookie-information