Gemensamma överenskommelser

Här samlas alla beslutade överenskommelser och tillhörande riktlinjer mellan kommunerna i länet och Region Stockholm inom området social välfärd och hälsa.

Dokumenten på denna sida är i tillgänglighetsanpassade pdf-versioner av originaldokumenten. Originaldokumenten kan begäras genom att mejla: registrator@storsthlm.se.

Huvudöverenskommelse om samverkan kring hälsa, vård och omsorg

Överenskommelse / 2022-09-05

Storsthlm och Region Stockholm har tagit fram en huvudöverenskommelse om samverkan om hälsa, vård och omsorg i Stockholms län. En övergripande överenskommelse behövs för att främja samverkan och skapa förutsättningar för att alla parter ska kunna erbjuda sammanhållna och samordnade insatser. Den skapar förutsättningar för fortsatt utveckling och förändring av samverkan mellan parterna.

Huvudöverenskommelse om samverkan kring hälsa, vård och omsorg, HÖK

Länsövergripande samverkan kring hälsa vård och omsorg - riktlinje

Rutin / 2022-07-01

Denna länsövergripande riktlinje för samverkan mellan regionen beskriver organisation och processer för samverkan på tjänstemannanivå mellan kommunerna och regionen kring Huvudöverenskommelsen (HÖK).

Länsövergripande samverkan kring hälsa vård och omsorg - riktlinje

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Överenskommelse / 2019-06-14

Överenskommelsen tydliggör länsövergripande ramar för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- & sjukvård i Stockholms län, i enlighet med lagens intentioner (LUS), samt en modell för kommunernas betalningsansvar. Det finns tre olika rutiner beroende av verksamhet och ålder: Utskrivning från somatisk heldygnsvård (över 18/20 år), utskrivning från psykiatrisk slutenvård (över 18 år/20 år), utskrivning barn och unga från somatisk eller psykiatrisk heldygnsvård (ålder 0-18 år/20 år).

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län

Gemensam riktlinje för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Rutin / 2021-06-01

Gemensam riktlinje för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Gemensam rutin för samverkan vid utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård (LUS)

Rutin / 2022-11-29

Gemensam rutin för samverkan vid utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård (LUS)

Gemensam rutin för samverkan vid utskrivning från somatisk slutenvård (LUS)

Rutin / 2022-11-29

Gemensam rutin för samverkan vid utskrivning från somatisk slutenvård (LUS)

Gemensam rutin för samverkan vid-utskrivning av barn och unga från somatisk psykiatrisk slutenvård (LUS)

Rutin / 2022-11-29

Gemensam rutin för samverkan vid-utskrivning av barn och unga från somatisk psykiatrisk slutenvård (LUS)

Samverkan vid uppsökande verksamhet (munhälsa) & nödvändig tandvård

Överenskommelse / 2021-11-01

Denna överenskommelse reglerar samverkan mellan kommun och region vid uppsökande verksamhet för vissa äldre och personer med funktionsnedsättning gällande munhälsovård. Den uppsökande verksamheten innefattar munhälsobedömning, individuell rådgivning och erbjudande om nödvändig tandvård samt utbildning eller handledning till omvårdnadspersonal om daglig munvård för dessa personer.

Samverkan vid uppsökande verksamhet (munhälsa) & nödvändig tandvård

Rutin för överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet (munhälsa) & nödvändig tandvård

Rutin / 2021-11-01

Länsövergripande rutin för överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och munhälsovårdsutbildning) och nödvändig tandvård.

Länsövergripande rutin för överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet (munhälsa) & nödvändig tandvård

Kostnadsansvar för förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel

Överenskommelse / 2021-12-01

Överenskommelse om kostnadsansvar för förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska produkter som används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet, daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende.

Överenskommelse om kostnadsansvar för förskrivningsbara hjälpmedel & förbrukningshjälpmedel

Förskrivningsbara hjälpmedel

Bilaga / 2021-12-01

Bilaga 1/4 till Överenskommelse om kostnadsansvar för förskrivningsbara hjälpmedel, förskrivningsbara hjälpmedel, medicintekniska produkter mellan kommunerna i Stockholms län & Region Stockholm.

Bilaga 1 Förskrivningsbara hjälpmedel

Förskrivningsbara förbrukningshjälpmedel

Bilaga / 2021-12-01

Bilaga 2/4 till Överenskommelse om kostnadsansvar för förskrivningsbara hjälpmedel, förskrivningsbara förbrukningshjälpmedel, medicintekniska produkter mellan kommunerna i Stockholms län & Region Stockholm.

Bilaga 2 Förskrivningsbara förbrukningshjälpmedel

Produkter som används i vård & omsorg

Bilaga / 2021-12-01

Bilaga 3/4 till Överenskommelse om kostnadsansvar för förskrivningsbara hjälpmedel, förskrivningsbara förbrukningshjälpmedel, medicintekniska produkter mellan kommunerna i Stockholms län & Region Stockholm.

Bilaga 3 Produkter som används i vård och omsorg

Förskrivningsbara hjälpmedel för bostad med särskild service enl. SoL

Bilaga / 2021-12-01

Bilaga 4/4 till Överenskommelse om kostnadsansvar för förskrivningsbara hjälpmedel, förskrivningsbara förbrukningshjälpmedel, medicintekniska produkter mellan kommunerna i Stockholms län & Region Stockholm.

Bilaga 4 Förskrivningsbara hjälpmedel för bostad med särskild service enligt Sol

Färdtjänstavtal

Överenskommelse / 2010-01-01

Kommunerna får efter en överenskommelse med trafikhuvudmannen i länet överlåta sina uppgifter enligt lagen om färdtjänst. Länets kommuner har sedan år 1977 genom avtal överlåtit åt Region Stockholm att ansvara för färdtjänsten.

Färdtjänstavtal mellan kommunerna i Stockholms län & Region Stockholm

Uppföljning av färdtjänstavtalet

Överenskommelse / 2017-11-22

Kommunerna i Stockholms län har sedan 2010 tecknat ett färdtjänstavtal med Region Stockholm. Parterna gjorde en uppföljning av avtalet, bland annat mot bakgrund av förändrad lagstiftning.

Uppföljning av färdtjänstavtalet 2017

Samverkan avseende Stockholms ungdomsmottagningar

Överenskommelse / 2021-03-01

Överenskommelse om samverkan och uppdrag för Stockholms ungdomsmottagningar. Parter är kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm.

Samverkan avseende Stockholms Ungdomsmottagningar

Orosanmälan - Rutin för kuratorer på ungdomsmottagningar i Stockholms län

Rutin / 2021-05-29

Orosanmälan - rutin för kuratorer på Ungdomsmottagning

Arbetsbeskrivning kuratorer på ungdomsmottagning i Stockholms län

Styrdokument / 2021-05-29

Arbetsbeskrivning kuratorer på ungdomsmottagning Stockholms Län

Förstudierapport Ökad tillgänglighet av kuratorsstöd på ungdomsmottagningar

Rapport / 2023-08-14

Förstudien är en del av det större uppdrag Storsthlm getts av länets kommuner som handlar om att kartlägga hur de kommungemensamma frågorna på länets ungdomsmottagningar ska organiseras och hanteras på längre sikt.

Förstudierapport Ökad tillgänglighet av kuratorsstöd på ungdomsmottagningar

Samverkan kring hälso-, sjuk- & tandvård för barn & unga som vårdas utanför det egna hemmet

Överenskommelse / 2022-03-30

Överenskommelse gällande tillgång till hälso-, sjuk- & tandvård för barn & unga som placeras utanför det egna hemmet.

Överenskommelse om tillgång till hälso-, sjuk- & tandvård för barn & unga som vårdas utanför det egna hemmet

Samverkansrutiner gällande hälso-, sjuk- & tandvård för barn & unga som vårdas utanför det egna hemmet

Rutin / 2022-03-31

Samverkansrutiner gällande hälso-, sjuk- & tandvård för barn & unga som placeras utanför det egna hemmet

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS)

Överenskommelse / 2012-01-01

BUS–överenskommelsen syftar till att tydliggöra ansvaret och att beskriva gemensamma utgångspunkter och samverkansstrukturer för att barn i behov av särskilt stöd ska få de insatser de behöver och har rätt till.

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd

Samverkansrutin för hälso- och sjukvård, skola och förskola vid remittering, utredning och behandling av barn med misstänkt ADHD, autismspektrumtillstånd, intellektuell funktionsnedsättning

Rutin / 2022-11-09

Stödmaterial i detta dokument ska vägleda och underlätta samverkan mellan förskola, skola och hälso- och sjukvård kring förskole-/skolbarn med misstänkt neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och därmed bidra till att förbättra barnets situation.

Samverkansrutin för hälso- och sjukvård, skola och förskola vid remittering, utredning och behandling av barn med misstänkt ADHD, autismspektrumtillstånd, intellektuell funktionsnedsättning

Ansvarsfördelning gällande utredning av förskolebarn inför särskoleplacering i Stockholms län

Beslut / 2021-05-29

Bilaga 2 till Samverkansrutin för hälso- och sjukvård, skola och förskola vid remittering, utredning och behandling av barn med misstänkt ADHD, autismspektrumtillstånd och intellektuell funktionsnedsättning.

Ansvarsfördelning gällande utredning av förskolebarn inför särskoleplacering i Stockholms län

Remissblankett - utredning neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Bilaga / 2022-11-08

Bilaga 3 till Samverkansrutin för hälso- och sjukvård, skola och förskola vid remittering, utredning och behandling av barn med misstänkt ADHD, autismspektrumtillstånd och intellektuell funktionsnedsättning. (Elektronisk remissblankett)

Remissblankett - utredning neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Pedagogisk beskrivning av hur eleven fungerar i skolan

Information / 2024-04-04

Dokumentet har tagits fram i ett samarbete mellan ett antal representanter (verksamhetschefer) för Elevhälsans medicinska insats (EMI) och BUP Stockholm. Det är inte obligatoriskt att använda sig av dokumentet och ersätter inte Utredning om särskilt stöd (USS). Syftet med dokumentet är att på ett systematiskt sätt få ökad kunskap om hur eleven fungerar i skolan och elevens behov. Formuläret har en dubbelfunktion – dels att samla in pedagogisk information inför eventuell medicinsk bedömning, dels som underlag för eventuell extern remiss. Dokumentet kan användas i avsaknad av USS/annat pedagogiskt underlag eller som ett komplement till USS/annat pedagogiskt underlag. Informationsinhämtningen i skolan kan ske på olika sätt, till exempel att Elevhälsans medicinska insats (EMI) inhämtar information via Elevhälsoteamet (EHT) eller pedagoger samt vårdnadshavare. Vårdnadshavare/elev behöver vara informerade om att pedagogisk beskrivning tas in till Elevhälsans medicinska insats (EMI).

Pedagogisk beskrivning av hur eleven fungerar i skolan

Förtydligande info om möjlighet att aktualisera ett barn/ungdom inom barnpsykiatrin

Rutin / 2021-05-29

Info om möjlighet att aktualisera ett barn/ungdom inom barnpsykiatrin

Överenskommelse om kostnadsdelning vid särskild undervisning vid sjukhus

Överenskommelse / 2019-06-18

Överenskommelse som reglerar kostnadsdelning mellan länets kommuner för särskild undervisning på sjukhus. Parter är samtliga kommuner i Stockholms län.

Uppdaterad överenskommelse om kostnadsdelning för särskild undervisning vid sjukhus

Förtydligande av riktlinjer för skolskjuts

Rutin / 2021-05-29

Förtydligande av riktlinjer för skolskjuts

Samverkan kring personer med missbruk/beroende

Överenskommelse / 2016-06-28

Syftet med överenskommelsen är bland annat att uppnå bästa möjliga livskvalitet & funktionsnivå i vardagslivet för den som är i behov av huvudmännens insatser. Tilläggsöverenskommelse finns.

Samverkan kring personer med missbruk/beroende

Samverkan kring personer med missbruk/beroende av spel om pengar - tilläggsöverenskommelse

Överenskommelse / 2018-09-24

Överenskommelsen är ett tillägg till överenskommelserna Samverkan kring personer med missbruk/beroende.

Samverkan kring personer med missbruk/beroende av spel om pengar - tilläggsöverenskommelse

Samverkan kring personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning

Överenskommelse / 2012-01-01

Överenskommelse avseende samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning. Med tilläggsöverenskommelse avseende äldre med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning.

Samverkan kring vuxna med psykisk funktionsnedsättning

Samverkan kring äldre med psykisk sjukdom & funktionsnedsättning - tilläggsöverenskommelse

Överenskommelse / 2013-01-01

Tilläggsöverenskommelse avseende samverkan kring äldre med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning. Innehållet i detta dokument ska arbetas in i överenskommelsen Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning när denna revideras.

Tilläggsöverenskommelse: Samverkan kring äldre med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning

Logopedinsatser och medicinsk fotvård i särskilda boenden för äldre samt apodos

Överenskommelse / 2007-06-01

Överenskommelse mellan Region Stockholm och Storsthlm om logopedinsatser och medicinsk fotvård i särskilda boenden för äldre samt apodos.

Logopedinsatser och medicinsk fotvård i särskilda boenden för äldre samt apodos, överenskommelse

Vård & omsorg för personer med demenssjukdom/kognitiv svikt

Överenskommelse / 2012-08-01

Överenskommelse mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län om vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt samt stöd till deras närstående.

Överenskommelse om vård & omsorg för personer med demenssjukdom/kognitiv svikt

Omhändertagande av avlidna

Överenskommelse / 2019-07-01

Syftet med denna överenskommelse är att tydliggöra kostnader, administrativa rutiner och ansvarsfördelning gällande transport och bårhusförvaring.

Omhändertagande av avlidna - överenskommelse

Samverkan inom patientnämndsverksamhet

Överenskommelse / 2022-01-01

Med stöd av lagen om patientnämndsverksamhet inom hälso- och sjukvården, vilken innebär att patientnämndsverksamhet är obligatorisk även för kommunerna, åtar sig Patientnämnden i Stockholms Iän handläggning av sådana ärenden som är hänförliga till den hälso- och sjukvård som kommunerna bedriver.

Samverkan inom patientnämndsverksamhet - överenskommelse

Samverkan när enskilda/patienter behöver praktisk hjälp med egenvård

Överenskommelse / 2015-05-01

Överenskommelse gällande samverkan när enskilda eller patienter behöver praktisk hjälp med egenvård.

Samverkan när enskilda/patienter behöver praktisk hjälp med egenvård

Sammanhållen överenskommelse om vård & omsorg för äldre

Överenskommelse / 2020-02-01

Syftet är att överenskommelsen ska vara en grund och ett stöd för det gemensamma arbetet mellan kommunerna och regionen på lokal nivå, samt klargöra ansvarsgränserna. Överenskommelsen består av tre delöverenskommelser: • Samverkan mellan läkarorganisation/läkare och kommunfinansierad hälso- och sjukvårdsorganisation/personal i särskilt boende för äldre. • Individuell nutritionsbehandling i särskilt boende för äldre. • God läkemedelsanvändning för äldre.

Sammanhållen överenskommelse om vård & omsorg för äldre

Visa cookie-information