12959444 Nasbydal@0,75X Svart

Infrastruktur

I kommunerna i Stockholms län bor, lever och arbetar en fjärdedel av Sveriges befolkning. Tillsammans skapar vi tillväxt och utveckling till nytta för hela landet. När 2,5 miljoner människor ska få livet att gå ihop är en väl fungerande infrastruktur ett måste.

Nyheter inom samverkansområdet infrastruktur
Satsningar på Stockholmsregionen skapar nytta för hela Sverige
Investeringar i Stockholms läns infrastruktur är en investering i hela landets framtida utveckling. Det är en av huvudpunkterna i det yttrande som länets kommuner, genom Storsthlm, har enats om i ett…
Borgmästarmöte i Köpenhamn
Länets kommunstyrelseordförande och Storsthlms styrelses arbetsutskott gjorde en studieresa till Köpenhamn och Öresundsregionen för att ta del av deras erfarenheter kring samhällsplanering, digitalise…
Energikontoret avvecklas till årsskiftet
Storsthlms styrelse tog i december 2022 beslut om att avveckla Energikontoret från årsskiftet 2024. Beslutet fattades med bakgrund av att fokus för projekten inte riktar sig specifikt mot kommunernas…
Omställning Sthlm stöttade över 250 företag under och efter pandemin
Inom projektet Omställning Sthlm har Energikontoret Storsthlm och Almi stöttat företag i regionen med fokus på grön omställning, digitalisering samt internationalisering.
Visa alla nyheter
19
sep
torsdag 19 sep 2024, kl. 13:00-15:00
17
okt
14
nov
torsdag 14 nov 2024, kl. 13:00-15:00
15
nov
fredag 15 nov 2024, kl. 13.00–14.30
Visa alla kalenderhändelser

Vi arbetar med infrastrukturfrågor i dessa forum:

Arbetet med infrastruktur bedrivs i flera forum. 

Politisk styrgrupp för infrastruktur

Den politiska styrgruppen för infrastruktur ska verka för samsyn mellan kommunerna och bidra till ett gemensamt påverkansarbete. Det ska präglas av en stärkt dialog och utvecklat samarbete med andra parter och näringslivet.

Strategiskt nätverk för samhällsbyggnad

Inom det strategiska nätverket för samhällsbyggnad samarbetar kommunerna kring frågor om bostäder och transportinfrastruktur. Här möts kommunernas samhällsbyggnadschefer regelbundet för att diskutera aktuella utmaningar och dela erfarenheter.

Energi och klimatrådgivningen

Styrgruppen leder det operativa arbetet inom samverkan för den kommunala Energi-och klimatrådgivningen.

Regional el- & vattenförsörjning

Här samverkar länets kommuner och VA-organisationer kring vatten- och avloppsfrågor.

Miljösamverkan

Miljösamverkan syftar till att effektivisera miljökontorens tillsynsarbete och öka samsynen bland kommunerna.

Regional miljömålsdialog

Miljömålsarbetet i Stockholms län drivs inom ramen för den så kallade miljö- och samhällsbyggnadsdialogen.

Bullernätverket

Bullernätverket arbetar med att öka den regionala kompetensen inom bullerområdet och skapa förutsättningar att nå miljömålen för buller.

Visa cookie-information