Goda kommunexempel

På möten och under våra seminarier ser vi ständigt exempel på hur kommunerna löst problem och skapat nya effektiva sätt att arbeta, ofta med hjälp av digitalisering. Här har vi samlat en rad exempel så att du kan ta del av dem.

Infrastruktur och samhällsbyggnad

Bygga och bo

Digitalisering med nyttovärdering och medarbetarskap, vad ger det?  Hur Haninge uppnått samsyn och bubblande grytor i varje hörn av samhällsbyggnadsprocessen.

Läs presentationen om digitalisering med nyttovärdering och medarbetarskap här.

Ansvarig:
Johanna Karlsson, avdelningschef geografisk information, j
ohanna.a.karlsson@haninge.se

 

 

Nacka har på knappt två år gått från två procent digitala bygglovsansökningar till att under 2020 hantera 98 procent av alla ansökningar digitalt. Nacka kommun vann med detta arbete 2020 års eDiamond award för arbetet med att digitalisera och därmed effektivisera bygglovsprocessen. 

Läs Nackas presentation om bygglovshantering.

Ansvarig
Ali Nabi, utvecklingsledare, ali.nabi@nacka.se

 

 

Hur Lidingö genom ett initiativ från teknik- och fastighetsförvaltningen gick vidare med att digitalisera boendeparkering utan att köpa in något nytt system.  

Läs presentationen om automatiserad boendeparkering utan inköp av nytt system här.

Ansvarig:
Per-Johan Gelotte, per-johan.gelotte@lidingo.se

 

Med kunden i fokus och siktet inställt på ökad effektivitet och NKI, satsar och genomför Stockholms stad flera åtgärder för att digitalisera bygglovsavdelningens processer och arbetssätt.  

Läs presentationen om digitalisering av bygglovsprocesser här.

Ansvariga:
Maria Gräns, enhetschef bygglovsavdelningen, Stockholm stad, maria.grans@stockholm.se   

 

 

 

Varför digitaliserar Värmdö detaljplanerna och varför är det viktigt att veta varför?  Kvalitet, nytta och användbarhet är ledorden.

Läs presentationen om digital samhällsbyggnadsprocess och digitala detaljplaner.  

Ansvarig:
Malin Sträng, avdelningschef Kart och GIS, Värmdö kommun, malin.strang@varmdo.se 

God och nära vård och omsorg

Välfärdstjänster

När Coronakommissionens rapport släpptes lyftes bland annat bristen på kompetens inom äldreomsorgen. Då föddes idén hos Ariana Forsberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska, och Helena Bonnevier, sakkunnig äldreomsorg i Upplands Väsby kommun, om att starta ett metodrum med stöd av stimulansmedel för god och nära vård.

Uppdatering mars 2024:

- Vi arbetar på med vårt metodrum. Vi erbjuder flera utbildningar och där ingår också primärvården och Löwenströmska sjukhuset i vissa utbildningar. Vi har också vårdkedjemöten i metodrummet tillsammans med alla parter, berättar Helena Bonnevier. 

Se filmen om metodrummet här. 

Läs artikeln Teori och praktik under samma tak hos Storsthlm.

Ansvariga: 

Ariana Forsberg, ariana.forsberg@upplandsvasby.se

Helena Bonnevier, helena.bonnevier@upplandsvasby.se

 

Att besöka en vårdcentral när man har en funktionsnedsättning kan vara omständligt. Oftast behöver man ett mer samordnat omhändertagande. Sedan september i år finns en mottagning för samordnat medicinskt omhändertagande (SMO) vid Handens vårdcentral, en av de vårdcentraler som drivs av Stockholm läns sjukvårdsområde i Region Stockholm som fått ett utökat uppdrag. Social- och äldreförvaltningen i Haninge kommun medverkar aktivt i satsningen som en del av kommunens omställning till god och nära vård.

Länk till artikeln om Haninge kommuns arbete för samordnad vård

Ansvarig
Linda Romlin, enhetschef Utvecklingsenheten, linda.romlin@haninge.se 

Hur tillgodoser vi brukares behov av tillsyn på natten på ett sätt som tar tillvara brukarens rätt till integritet och ostörd nattsömn samtidigt som vi använder kommunens resurser på ett effektivt sätt? 

Läs Botkyrkas presentation om trygghetskamera inom hemtjänsten här.

Ansvarig:
Virpi Söderlund, förändringsledare, virpi.soderlund@botkyrka.se

 

I Huddinge ges möjlighet att boka samtalstid online hos en kurator på familjecentralen. Man väljer även om man vill ses på plats eller via videosamtal. Kuratorerna har även digitala gruppsamtal med föräldrar. 

Läs Huddinges presentation om digitalt föräldrastöd här. 

Ansvarig:
Anna Qvarfordt, gruppledare/samordnare Familjecentraler i Huddinge, anna.qvarfordt@huddinge.se  

 

Digital elevhälsa, för att ingen elev ska mötas av en stängd dörr. Hur möter man elever inom skolan på bästa vis? Den frågan ställde sig Norrtälje kommun som de senaste åren har arbetat för att närma sig en mer jämlik skola och en mer tillgänglig elevhälsa.

Läs Storsthlms artikel om elevhälsa online.

Läs presentationen om elevhälsa online här.

Ansvarig:
Malin Tärnström, verksamhetschef centrala barn- och elevhälsan, Barn- och utbildningsförvaltningen, malin.tarnstrom@norrtälje.se

 

I Sundbyberg tvekar man inte att agera mot välfärdsbrott.

Se filmen där Birgitta Fahlgren-Sylven berättar om Sundbyberg stads imponerande arbete med att upptäcka, utreda och vidta åtgärder mot bedrägerier inom hemtjänsten. I filmen berättar också Johanna Skinnari, utredare från Brottsförebyggande rådet (Brå), om deras färska kartläggning av problemen med välfärdsbrott mot kommuner och regioner. Båda deltog på seminariet om välfärdsbrott som Storsthlm arrangerade den 22 april.

Läs Storsthlms artikel: Vi tvekar inte att agera mot välfärdsbrott.

Film: Välfärdsbrott 1 - fokus kunskapshöjning och omvärldsbevakning 22 april 2022

Ansvarig
Birgitta Fahlgren-Sylven, birgitta.fahlgren.sylven@gmail.com

Södertälje var den första kommunen som började arbeta systematiskt mot välfärdsbrott. Vi har intervjuat Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande (S) i Södertälje. Hon säger att välfärdsbrott är systemhotande. Välfärdssamhället bygger på förtroende för systemen och viljan att betala skatt efter förmåga och få välfärd efter behov. Om skattemedel istället hamnar i kriminellas fickor riskerar både förtroendet och de ekonomiska resurserna att utarmas.

Läs Storsthlms intervju med Boel Godner här.

Pax
Södertälje kommun samarbetar med andra myndigheter mot organiserad brottslighet. Den arbetsform man utvecklar, främst mellan kommunkoncernen och lokalpolisområde Södertälje, kallar de Pax. Det står för fred och frid och är den målbild som bär dem. Freden och friden handlar om social hållbarhet, där människor i kommunen ska kunna känna sig trygga och där unga inte ska dras in i gängkriminalitet.

Arbete mot organiserad brottslighet - Pax

Ansvarig:
Emir Gazibegovic, säkerhetschef/säkerhetsskyddschef Södertälje kommunkoncern, emir.gazibegovic@sodertalje.se

Hur Täby skissade på, planerade, genomförde och möjliggjorde för vidareutveckling av en ökad digitalisering av Överförmyndarverksamheten.  

Läs Täbys presentation av effektivisering och utveckling för överförmyndarkansliet 

Ansvarig:
Henrik Berggren, ekonomianalytiker, Johannes Söderlund, chef enheten för digital utveckling, Täby, henrik.berggren@taby.se 

Täby testar integritetsvärnande tillsynsteknik med IR-sensorer som vet om personen är i sin säng och kan varna om personen ramlar. Tekniken testas nu på SÄBO men finns i några fler kommuner och även i hemtjänsten. 

Läs Täbys presentation om trygghetssensorer här. 

Ansvarig:
Lee Matturi, utvecklingsledare, social omsorg, lee.matturi@taby.se  

Upplands-Bro har implementerat ett verktyg för att styra mobila enheter i hemtjänsten, för att minska risk för felhantering och ökad säkerhet.  

Läs Upplands-Bros presentation om central hantering av verksamhetstelefoner (MDM) i hemtjänsten

Ansvarig:
Ulf Wenström, verksamhetsutvecklare, ulf.wenstrom@upplands-bro.se  

Digitalisering

Digitalisering

Ökad egenmakt och delaktighet genom stöd för digital handlingskompetens för nyanlända i Danderyd.

Egenmakt och handlingskompetens är centrala delar i integrationsarbetet, och att ha digitala färdigheter
är idag en nästan avgörande faktor för att kunna leva ett självständigt liv i Sverige. Vi lever i ett samhälle
som digitaliseras i rekordfart och det ställer stora krav på våra invånare, inte minst på de som är alldeles
nya i Sverige.

Det är av stor vikt att nyanlända invånare tidigt får kunskaper om relevanta digitala arenor och
samhällstjänster i Sverige. Som kommun har vi ett ansvar för att gå i takt med utveckling som sker och bidra till att skapa en enklarare vardag för invånare. Kravet på likvärdig service, även för dem som kan ha svårigheter med attanvända digitala verktyg, är centralt.

Målgruppen nyanlända är en mycket heterogen grupp i fråga om utbildningsbakgrund och erfarenheter. Den digitala kompetensen varierar även stort inom gruppen. För att säkra att målgruppen ska kunna ta del av samhällets digitala service på lika villkor, utgår uppdraget från ett genomgripande fokus på att främja lärande och utveckling av digital kompetens. Syftet är att stärka målgruppens egenmakt genom att utrusta dem med kunskaper i att använda digitala tjänster och lösningar i vardagen.

Läs Danderyds presentation om en brukarorienterad ansats till digitalisering

Här hittar du en filmad intervju om projektet.

Ansvarig: 

Anna Gezelius, integrationshandläggare, anna.gezelius@danderyd.se

 

Före digitaliseringen krävde vigselbokningen i Huddinge kommun tre heltidstjänster. Numera hanteras de få kvarvarande frågorna av receptionen. Digital utveckling och effektivisering efter initiativ från verksamheten. 

Läs Huddinges presentation om digital vigselbokning här.

Ansvarig:
Charbel Sarkis, e-strateg, charbel.sarkis@huddinge.se 

 

E-kalkylen fungerar som stöd inför beslut om digitalisering. E-tjänsten ställer frågor om den specifika processen eller flödet och summerar hur många timmar av manuell tid som kan sparas genom att införa e-tjänst med eller utan koppling till bakomliggande system.

Här kan du se testversionen av e-kalkylen.

Läs presentationen av e-kalkylen här.

Ansvarig:
Jenni Garper, e-tjänstutvecklare, jenni.garper@norrtalje.se

 

Arbetssätt för att våga utforska 

Läs Sollentunas presentation om att skapa värde tillsammans här.

Ansvarig:
Maria Eriksson, maria.eriksson@sollentuna.se

 

 

SUNE – koncerngemensamt ekonomisystem. En målbild om koncernkonsolidering, effektiv ekonomiadministration, samordnad utveckling och kostnadseffektiviseringar. Hur Stockholm lyckades i tid, inom budget och med god kvalitet.  

Läs Stockholms presentation av det koncerngemensamma ekonomisystemet här. 

Ansvarig:
Christian Fogelberg, enhetschef på finansavdelningen och systemutvecklingsenheten, christian.fogelberg@stockholm.se

 

Hur Södertälje har arbetat med RPA och automatisering som en del av digitaliseringen och skapat mervärde genom synergier med andra processer. 

Södertälje kommun fortsätter utveckla och skala upp arbetet med mjukvaruroboten Ragnhild som är baserad på tekniken RPA (Robotic Process Automation). Syftet med en mjukvarurobot är att öka kvaliteten i leveransen och frigöra tid för kommunens medarbetare. Ragnhild är bra på att göra monotona och återkommande arbetsuppgifter. Läs mer om roboten Ragnhild här.

Läs presentationen om Södertäljes arbete med RPA här.

Ansvarig:
Göran Hellström, digitaliseringsstrateg Södertälje kommun och Telgekoncernen, goran.hellstrom@telge.se

Tyresös arbete och metod för att bedöma effekter genom automation utifrån kommunens verksamhet som helhet.

Läs Tyresös presentation om att skapa bredd i automationsarbetet här.

Intro kring varför vi behöver dela goda exempel om effekter på ekonomin genom digitala satsningar.  

Läs Täbys presentation om digitaliseringens ekonomiska effekter här. 

Ansvariga:
Henrik Berggren, Täby, henrik.berggren@taby.se

Johannes Söderlund, Täby, johannes.soderlund@taby.se

 

Business case ett sätt att matcha verksamhetens behov med måluppfyllelse. Har verksamheten fått det de har behövt eller beställt? Tekniska lösningen passar arkitekturen. 

Läs Österåkers presentation om verksamhetsutveckling genom agilitetstrappan här. 

Ansvariga:
Stefan Nyberg, IT-chef, Österåker, stefan.soderberg@osteraker.se

Jörgen Sjöberg, Österåker, jorgen.sjoberg@osteraker.se

Gemensam gymnasieregion

Utbildning

Länge har förskoleplaceringar förknippats med långa möten och stress för hinna erbjuda alla barn en plats före garantidatum. Genom att automatisera processen för erbjudande av förskoleplaceringar har kommunens förskoleverksamheter fått mer tid att fokusera på sitt kärnuppdrag. Utifrån ett medborgarperspektiv har andelen erbjudanden utifrån vårdnadshavarens önskemål ökat och de goda nyheterna kommer snabbare!

Läs presentationen om automatisering av förskoleplaceringar här. 

Ansvarig:
Hacina Reienskiöld, digitaliseringsstrateg på Utbildningsförvaltningen, hacina.reienskiold@botkyrka.se

 

Vad ingår i feriepraktikprocessen? Kan det göras bättre? Hur Botkyrka tillsammans med leverantör stegvis arbetat mot en digital process med målbilden effektivare arbetssätt samt ökad tillgänglighet för medborgare och arbetsställen.

Läs Botkyrkas presentation om digital feriejobbshantering.

Ansvarig:

Maria Nicklasson, förvaltningsledare på Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, maria.nicklasson@botkyrka.se

 

Systematiskt kvalitetsarbete för fullföljda studier
Ansvarig: Johan Sundqvist, utvecklingsledare BUF stab, johan.sundqvist@ekero.se

Insatser för ökad skolnärvaro
Ansvarig: Åsa Karström, metodutvecklare, Central elevhälsa, asa.karstrom@ekero.se

Gymnasieuppföljning
Ansvarig: Jan Korell, avdelningschef Centrum för vuxenutbildning, arbete och
gymnasium, jan.korell@ekero.se

Insatsen "Skolnärmande via häst- och stallaktivitet" har övergått till att vara en permanent verksamhet inom kommunens centrala elevhälsa. När presentationen gjordes var det fortfarande ett projekt med stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Läs Ekerös presentation om barn- och ungdomsförvaltningen

Ett arbetssätt att digitalt på ett effektivt sätt kompetenskartlägga personer.

Läs Norrtäljes presentation Valideringscentralen, ett samarbetsprojekt för kompetenskartläggning.

Ansvariga:

Lars Hugsén, lars.hugsen@norrtalje.se

Knut Nygaard, knut.nygaard@norrtalje.se

 

År 2019 fick vi uppdraget från kommunfullmäktige att ta fram en gemensam lektionsstruktur på Arlandagymnasiet. En konsult anlitades och arbetade med skolledning, förstelärare och lärarkollegiet under året för att få fram en pedagogisk modell inklusive en lektionsstruktur. Det resulterade i Arlandagymnasiets pedagogiska modell och Arlandalektionen

Lektionsstrukturen har även applicerats med en egen variant på komvux och en digital variant under pandemins fjärrundervisning

Läs Sigtunas presentation om Arlandalektionen och heltidsmentorskapet

Ansvarig:

Erik Ryding, skolchef, erik.ryding@sigtuna.se

 

Barn- och ungdomsförvaltningen berättar om hur centrala satsningar på digitala resurser och skolbibliotek skapar likvärdighet med stöd av systematiskt kvalitetsarbete.  

Läs Sigtunas presentation om fokus på ökad likvärdighet.

Ansvariga:
Åsa Lundholm, utvecklingsledare skolbibliotek, asa.lundholm@sigtuna.se  

Anna Smeets, it-pedagog förskola, anna.smeets@sigtuna.se  

David Frisk, it-pedagog grundskola, david.frisk@sigtuna.se  

Om Kunskapsparkens insats för att öka digital kompetens hos Sollentunas invånare. Projektet är numera en del av den ordinarie verksamheten. För närvarande arbetar man med att digitalisera kursinnehållet så att det blir tillgängligt på distans också.

Läs Sollentunas presentation om hur Kunskapsparken undervisar i språket digitalisering

Ansvarig:

Narin Rashid, digitaliseringspedagog, narin.rashid@sollentuna.se

 

 

Makerzone är en kreativ mötesplats för digitalt utforskande, lärande och skapande. Hit är alla skolor och förskolor i kommunen välkomna. Vi har fritidsverksamhet och fortbildning för skolornas pedagoger.Makerzone är ett komplement till den ordinarie undervisningen. Här får eleverna öka sina kunskaper och förmågor i flera olika skolämnen för att nå läroplanens mål.

Vårt mål är att arbeta med hållbarhet, skapande, innovation och entreprenörskap som en röd tråd i allt vi gör. På sin fritid kan barn och ungdomar arbeta med olika kreativa aktiviteter och skapande.För oss är det även viktigt med likvärdighet. Här ska tjejer och killar ska vara representerade lika mycket i alla våra aktiviteter. 

Läs Sollentunas presentation om Makerzone.

Ansvarig:
Linda Ekstrand, Sollentuna, linda.ekstrand@sollentuna.se
 

Tillgängligt lärande är en naturlig fortsättning på Undervisningslyftet där vi håller i det kollegiala lärandet, fortsätter med systematisk utveckling av undervisning/lärande samt breddar insatsen till alla professionsgrupper inom skolan.

Läs Sundbybergs presentation om tillgängligt lärande

Ansvariga:
Monica Arvidson, monica.arvidson@sundbyberg.se>;

Linda Hallberg, linda.hallberg@sundbyberg.se

Vux 2.0 är ett initiativ av Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad som syftar till att höja den digitala kompetensen bland lärare, skolledare och administrativ personal inom den vuxenutbildningen som bedrivs i egen regi. Projektet Vux 2.0  har sedan 2018 genomfört utbildningsinsatser för att stärka den digitala kompetensen, på såväl individ- som organisationsnivå, vid 10 skolor inom vuxenutbildningen.

Läs Stockholms presentation av vux 2.0

Ansvarig:

Mikael Fällmo, mikael.fallmo@edu.stockholm.se

Södertälje kommun har byggt om sin gymnasiewebb och skapat ett sökverktyg som hjälper eleverna att se sina möjligheter inför gymnasievalet. I sökfunktionen har man samlat alla gymnasieskolor, gymnasiesärskolor och program som finns i Södertälje.

- Elever ska ha kunskap om att de kan välja vilket gymnasieprogram som helst och ändå kunna plugga vidare. Att välja ett brett högskoleförberedande gymnasieprogram tar inte alltid en vidare, är meritvärdet för lågt kommer du inte vidare till högre utbildning, säger Camilla Andersson, syv-samordnare på utbildningskontoret i Södertälje kommun

Läs artikeln om det nya sökverktyget här:

Södertäljes nya sökverktyg ska minska felvalen | Gymnasieantagningen (storsthlm.se)

Här hittar du gymnasiewebben och sökverktyget. 

Ansvarig: 

Camilla Andersson, syv-samordnare, camilla.a.andersson@sodertalje.se

 

Utbildningsverksamheten i Täby berättar om hur digitala resurser och centrala strukturer bidrar till likvärdighet i skolorna. 

Läs presentationen om likvärdig skola i Täby.

Ansvarig:
Cecilia Redner, it-strateg verksamhetsområde utbildning, cecilia.redner@taby.se  

Kommunicerande kärl i din kommun och mellan kommuner – utopi eller verklighet?

Rekryteringsverktyget Workbuster är en framgångsfaktor för Täbys arbetsmarknadsenhet.

Läs Täbys presentation av rekryteringsverktyget Buster här.

Ansvarig:

Peer Wedin, Tillväxtstrateg, peer.wedin@taby.se

 

En beskrivning av varför Värmdö gör detta och hur processen genomförts hittills. Det knyter an till den resa hela Värmdö kommun gör under paraplyet Vårt smarta Värmdö som också handlar om transformation och digitalisering.  

Läs Värmdös presentation - en smartare skola.

Ansvarig:

Anna Sjöstrand, strateg, anna.sjostrand@varmdo.se

  

En presentation om hur man på ett gemensamt sätt över enhetsgränserna har arbetat målfokuserat för att tillsammans skapa goda resultat för Värmdöborna så att de kan att komma ut i egen försörjning.

Läs Värmdös presentation om sin smarta och digitala resa inom arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd

Ansvariga:

Ulla Rådling, näringslivschef, ulla.radling@varmdo.se

Frida Ekström enhetschef för ekonomiskt bistånd och t.f. arbetsmarknadschef, frida.ekstrom@varmdo.se

 

Den kommunala gymnasieskolan Anna Whitlocks rektor, Annica Tengbom Ödén, berättade om skolan.

Läs presentationen om Anna Whitlocks gymnasium

Annica.tengbom.oden@edu.stockholm.se

Kommunalt arbete

Kommunalt arbete

2020 valde Botkyrka kommun att starta en central rekryteringsenhet som inledningsvis bedrevs som ett tvåårigt projekt. I samband med det fick Rekryteringscenter även ansvar för att se över hela rekryteringsprocessen där det första steget var att arbeta fram en genomtänkt och modern rekryteringsprocess som bygger på kompetensbaserad metodik. Vi genomförde även en upphandling av rekryteringsverktyg som stödjer metodiken fullt ut.  

Rekryteringscenter är nu en permanent enhet i kommunen och implementeringen av digital referenstagning är genomförd. Under 2023 la vi till en underfunktion som möjliggör att den röda tråden – kompetensbaserad rekrytering – finns genom hela processen. Det operativa målet är att effektivisera och kvalitetssäkra Botkyrkas rekryteringar och det långsiktiga strategiska målet är att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke så att vi är en attraktiv arbetsgivare i den konkurrens vi har på Stockholms arbetsmarknad.

Ansvarig:
Nina Angermund Carlsson, enhetschef Rekryteringscenter, nina.angermund-carlsson@botkyrka.se

Läs Botkyrkas presentation om digital referenstagning här.

Läs Storsthlms artikel om digital referenstagning här: Digital referenstagning, ett modernt sätt att arbeta.

 

Ansvariga:
Nina Angermund Carlsson, HR-specialist och samordnare på Rekryteringscenter, nina.angermund-carlsson@botkyrka.se

 

 

Har infört verktyg för att signera HSL-insatser och räknat på vinsterna utifrån minskad manuell hantering av uppgifter, samt ökad kvalitet.  Projektet är avslutat och sker numera i den dagliga driften. 

Läs presentationen om effektivare administration med app för signering.

Ansvarig:
Motasem Mattson-Assali, kvalitetskoordinator, vård- och omsorgsförvaltningen, motasem.mattsson-assali@nykvarn.se

  

Sigtuna kommun kommer att införa digital posthantering i ett första steg under våren. Joel berättar om de förväntade nyttor i första skedet; ökad informationssäkerhet samt kortare ledtider för hantering. Den stora potentialen rent ekonomiskt ligger framåt, när kommunen kan sluta skicka fysisk post internt. 

Läs presentationen om digital posthantering.

Ansvarig:
Joel Bonn, verksamhetsutvecklare och infosäksamordnare, joel.bonn@sigtuna.se  

Projekt med ESF-medel för att höja den digitala kompetensen hos baspersonalen inom vård och omsorg.  

Läs Solnas presentation om digitalt medarbetarskap.

Här kan du läsa mer om projektet digitalt medarbetarskap: Internationellt arbete - Solna stad

Ansvarig:
Sara Ravén, projektledare, sara.raven@solna.se
 

 

Från it-projekt till digitalisering som en del av verksamhetsutvecklingen. Ett exempel om nya Solna.se och erfarenheterna om vad som är viktigt att prioritera. 

Läs presentationen om digitalisering som en del av verksamhetsutveckling.

Ansvarig:
Christer Lindberg, ekonomichef och Helen Holst, CIO, Solna, christer.lindberg@solna.se 

Solna, Upplands Väsby, Täby och Ekerö har gemensamt standardiserat sina kodplaner utifrån Kommun-Bas och SCB:s RS-definitioner och har på det sättet minskat administration, förbättrat styrning, jämförelser och analys samt lagt grunden för gemensamma systemlösningar.

Läs presentationen om effektiv redovisning här.

Ansvariga:
Christer Lindberg, ekonomichef, christer.lindberg@solna.se  

Derk de Beer, Ekonomi- och digitaliseringsdirektör, derk.debeer@upplandsvasby.se

Fördelar med att publicera leveransreskontra som öppna data. 

Läs Södertäljes presentation om leverantörsreskontra som öppna data här. 

Ansvariga:
Göran Hellström, digitaliseringsstrateg Södertälje kommun och Telgekoncernen, goran.hellstrom@telge.se
Andreas Sundberg, strategisk verksamhetsutvecklare, andreas.sundberg@sodertalje.se

 

I Täby har vi digitala personalakter och digital signering av anställningsavtal. 

Här hittar du Täbys presentation av digitala personakter och digital signering anställningsavtal.

Ansvarig:
Susanne Haggren, lönechef, susanne.haggren@taby.se

  

 

Hur kommunen organiserade sig för att få fart på rätt utvecklingsprojekt med rätt effekt. 

Läs presentationen om strategin för att med ledningens engagemang finansiera och få fart på rätt utvecklingsprojekt med rätt effekt. 

Ansvarig:
Derk de Beer, Ekonomi- och digitaliseringsdirektör, derk.debeer@upplandsvasby.se

Stig Fjeldheim, stig.fjeldheim@upplandsvasby.se

 

Upplands Väsby  genomförde under 2020-2022 projektet "Digitalisering av medarbetarprocesser". Under projektets gång har till exempel systemstöd för hantering av bisyssla, rehabiliteringsprocessen, det systematiska arbetsmiljöarbetet och robotprocesser implementerats för att förenkla och effektivisera arbetet för både medarbetare, chefer och HR. Kommunens digitala introduktion som skickas ut automatiskt till alla nyanställda ger en välkomnande och trygg start i kommunen.

Utvecklingen stannar så klart inte med det här. Vi fortsätter vår resa för att få bort onödigt administrativt arbete och skapa nytt värde i verksamheterna. Under 2024 upphandlar och implementerar vi en plattform för kompetensförsörjning som digitaliserar våra medarbetarsamtal, men som även tillför möjlighet för 360 feedback, kompetenskartläggning, intern rörlighetsbank och successionsplanering. 

Läs presentationen om digitaliseringen av medarbetarprocesser.

Ansvariga:
Karin Hallgren, kommunikations- och HR-direktör, karin.hallgren@upplandsvasby.se  

Carina Jönsson, HR specialist, carina.jonsson@upplandsvasby.se

 

 

Med Vallentuna kommuns digitala pre- och onboarding känner sig kommunens nyanställda väl välkomna samtidigt som de uppger att de enkelt får en heltäckande och inspirerande introduktion när den också kombineras med den verksamhetsspecifika introduktionen.    

Det gör att de blir snabbt insatta, effektiva och effektfulla i sina olika uppdrag. Den digitala onboardingen frigör också arbetstid från chefer och introduktionshandledare, som kan koncentrera sig på den verksamhetsnära introduktionen.    

Vallentuna kommun har också förutsättningar för att både kvalitetssäkra onboardingen liksom att checka av kunskapen som fås genom onboardingen.  

Läs presentationen om digital pre- och onboarding.

Ansvarig:
Susanne Debourg Hodder, HR-strateg, susanne.debourg.hodder@vallentuna.se

Visa cookie-information